Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2019 r. (znak: DL-III-400-5/18), nie zgłasza uwag do treści nowelizacji przepisu w zakresie swoich kompetencji.