Sędz.2018.3.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 marca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 3 marca 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk sejmu VIII kadencji nr 2232)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Adama Podgórskiego z 6 lutego 2018 r. (Nr GMS- WP-173-42/18) zgłasza następujące uwagi.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa projektodawca nie przewidział wystarczających mechanizmów kontroli decyzji wydawanych w myśl projektowanych przepisów. Przyznaniu katalogu szerokich uprawnień dla przedstawiciela władzy wykonawczej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powinno towarzyszyć ustanowienie odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Projektowane przepisy stworzą bowiem wątpliwości co do zakresu dokonywanej przez sąd administracyjny kontroli działalności administracji publicznej w procesie stosowania nowych przepisów. Ustawa powinna przede wszystkim określić ramy w jakich sąd administracyjny miałby kontrolować decyzje administracyjne wydane na podstawie nowych przepisów, tak aby rola sądu nie została sprowadzona jedynie do formalnego sprawdzenia zaskarżonego aktu. Sąd administracyjny jest bowiem sądem prawa, a zatem jego zadaniem jest kontrola zgodności z prawem działalności administracji publicznej, co na gruncie projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi wydaje się być niewystarczające. Rada wyraża stanowisko, że zgodnie z zasadą przyjętą w art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) ustawa powinna określać szczególne środki, które mógłby zastosować sąd administracyjny. Środki takie mogłyby urzeczywistnić weryfikację decyzji administracyjnych wydawanych w regulowanych ustawą kwestiach.