Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

STANOWISKO Nr 76/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, znak: GMS-WP-173-168/19, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zaproponowane w projekcie ustawy podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, powinno być znacznie wyższe i odpowiadać aktualnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, które wynosi ponad 5 tys. zł.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o istotne podwyższenie współczynników pracy, zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli zawodów medycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej protestuje przeciwko brakowi zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację zapisów nowelizacji ustawy. Taki stan sprawy spowoduje pogorszenie i tak bardzo trudnej sytuacji finansowej placówek ochrony zdrowia.

Ponadto sprzeciw budzi przyjęty sposób pracy nad rządowym projektem ustawy, który pominął etap konsultacji społecznych. Uniemożliwiło to samorządowi lekarskiemu zgłoszenie uwag przed skierowaniem do prac w Sejmie tego ważnego dla pracowników systemu ochrony zdrowia projektu nowelizacji ustawy.