Sędz.2018.11.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 29 października 2018 r. (znak: GMS-WP-173-286/18), nie zgłasza uwag w zakresie swoich kompetencji.

Jednocześnie Rada zauważa, że postanowienie o utworzeniu fundacji pod nazwą "Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości", które znajduje się w art. 27 przepisów przejściowych powinien znaleźć się w art. 1 przepisów ogólnych projektowanej ustawy.