Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 marca 2019 r.
w przedmiocie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydawania opinii w postępowaniu cywilnym

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydawania opinii w postępowaniu cywilnym - przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 14 lutego 2019 r. (znak: DLCP-I-4192-2/18), nie zgłasza uwag do jego treści.
Na marginesie Rada pragnie zwrócić uwagę na problem związany z niewystarczająca liczbą biegłych sądowych oraz terminowym pozyskiwaniem opinii. W tym kontekście zasadnym wydaje się rozważenie podniesienia stawek, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na obie przedstawione powyżej kwestie.