Rewid.2017.7.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1182/28/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie rozliczenia straty z lat ubiegłych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Stratę z lat ubiegłych w wysokości 4.042.026,05 zł (będącą sumą wyników finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za lata 2009-2014), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r. rozlicza się z funduszem podstawowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.