Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na organizację doskonalenia zawodowego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2015.8.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 120/15/ P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657), § 1 uchwały Nr 2/10A/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 7 uchwały Nr 15/08A/ Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 98/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:
§  1.
Dokonuje się rozliczenia przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie dotacji

na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

LpNr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
15/2015"1 Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne"15 886,50 zł
Łącznie:15 886,50 zł
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.