Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 86/19/ P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku, § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 20/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:
§  1.  Dokonuje się rozliczenia przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.Nr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
1108/2018"Nieporozumienia, konflikt, agresja - postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem"840,00 zł
Łącznie:840,00 zł
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.