Lekarz.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 41/18/ P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 7 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 17/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:
§  1.  Dokonuje się rozliczenia przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.Nr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
181/2017"Nieporozumienia, konflikt, agresja - postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem"840,00 zł
282/2017"Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych"420,00 zł
383/2017"Standardy postępowania w urazach zębów mlecznych i stałych"560,00 zł
484/2017"Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych - szkolenia dla lekarzy"840,00 zł
Łącznie:2660,00 zł
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.