Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 50/18/ P-VI

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 7 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 17/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:

§  1.  Dokonuje się rozliczenia przyznanej Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.Nr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
180/2017"Work life balance - jak żyć i się cieszyć?"1 537,50 zł
Łącznie:1 537,50 zł
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.