Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 63/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 186/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 21/20/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:
§  1.  Dokonuje się rozliczenia przyznanej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
L. p.Nr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
159/2020"Efektywna komunikacja z pacjentami w różnych grupach wiekowych"1 534,00 zł
Łącznie:1 534,00 zł
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.