PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 22/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), uchwala się, co następuje:
Zarządza się reorganizację Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "Instytutem", polegającą na rozszerzeniu działalności instytutu o "prowadzenie działalności weterynaryjnej".
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w dniu 25 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu dotyczących przedmiotu działania.

Z treści wyciągu z protokołu 13 posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z dnia 25 kwietnia 2018 r. wynika, że dwie komórki organizacyjne: Stacja Badawcza w Popielnie i Zwierzętarnia mają pod swoją opieką zwierzęta, dlatego też powstała konieczność zapewnienia im fachowej opieki weterynaryjnej.

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w dniu 17 maja 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 18 czerwca 2018 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.