Akt korporacyjny

PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 33/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 i z 2017 r. poz. 624 i 1089), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórek organizacyjnych Instytutu o nazwie:
1) Zakład Różnorodności Biologicznej Pasożytów z: Pracownią Biologii Rozwoju i Rozmnażania Pasożytów, Pracownią Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów i Pracownią Jednokomórkowych Pasożytów;
2) Zakład Biologii Molekularnej z: Pracownią Fizjologii, Pracownią Parazytologii Molekularnej i Pracownią Biochemii;
3) Zakład Epizootiologii i Patologii z: Pracownią Parazytoz Zwierząt Dzikich, Pracownią Parazytoz Zwierząt Domowych i Pracownią Fizjopatologii.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w dniu 13 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę Nr 4/13.06.2017 w sprawie reorganizacji struktury Instytutu i wprowadzenia zmiany do załącznika, określającego strukturę organizacyjną do statutu Instytutu.

Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN przy piśmie z dnia 26 czerwca 2017 r. przekazał ww. uchwałę do Polskiej Akademii Nauk.

Jak wynika z przesłanej przez Dyrektora Instytutu informacji, likwidacja była podyktowana zbyt dużym podzieleniem zakładów na małe pracownie badawcze, co rzutowało na interdyscyplinarność badań realizowanych przez Instytut.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 17 lipca 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.