PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 21/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 w związku z art. 64 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "Instytutem", polegającą na likwidacji komórki organizacyjnej o nazwie "Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych".
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Oceanologii PAN w dniu 26 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę Nr 3/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytutu Oceanologii oraz w załączniku do statutu Instytutu, obejmujące swym zakresem likwidację komórki organizacyjnej.

Z wyjaśnień Dyrektora Instytutu wynika, że likwidacja komórki organizacyjnej pn. "Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych" nie wpłynie na stan zatrudnienia albowiem osoba zatrudniona na tymże stanowisku rozwiązała z Instytutem umowę o pracę (na mocy porozumienia stron) i stanowisko pozostaje nieobsadzone.

Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w dniu 2 lipca 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w dniu 27 lipca 2018 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie zmian w statucie Instytutu Oceanologii PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 sierpnia 2018 r. uznał wniosek do Prezydium PAN ws. przedmiotowej reorganizacji za uzgodniony.