Akt korporacyjny

PAN.2018.1.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację dwóch komórek organizacyjnych o nazwie:
1) Zakład Teorii Struktury Elektronowej w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej;
2) Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrożeń i Projektów Badawczych.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu w dniu 25 listopada 2016 r. oraz w dniu 18 września 2017 r. podjęła uchwały w sprawie zmiany statutu Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN.

Dyrektor Instytutu w dniu 22 września 2017 r. wystąpił z wnioskiem o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu zgodnie z ww. uchwałami Rady Naukowej. Likwidacja Zakładu Teorii Struktury Elektronowej spowodowana jest sukcesywnym odejściem od podziału Instytutu na zakłady a pozostawieniu podziału na Oddziały oraz przejściem dotychczasowego kierownika likwidowanego zakładu na emeryturę. Osoby oraz mienie po zlikwidowanym Zakładzie Teorii Struktury Elektronowej zostają wcielone do Oddziału Teorii Materii Skondensowanej. Likwidacja komórki Pełnomocnika Dyrektora ds. Wdrożeń i Projektów Badawczych zostaje rozdzielona na dwa zakresy kompetencji: Pełnomocnika Dyrektora ds. Wdrożeń oraz Pełnomocnika Dyrektora ds. Projektów Badawczych. Osoba pełniąca dotychczasową funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Wdrożeń i Projektów Badawczych została powołana na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Wdrożeń.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w dniu 18 października 2017 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.