PAN.2018.1.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórek organizacyjnych Instytutu o nazwie:
1) Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Neuroimmunologicznych;
2) Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Układu Krążenia;
3) Pracowni Neurochemii Klinicznej będącą częścią Zespołu Kliniczno- Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w dniach 26 stycznia 2017 r. i 22 czerwca 2017 r. podjęła dwie uchwały w sprawie reorganizacji struktury Instytutu i wprowadzenia zmiany do załącznika, określającego strukturę organizacyjną do statutu Instytutu.

Uchwałą nr 304/XIX/17 mają zostać zlikwidowane Zespoły Kliniczno-Badawcze: Chorób Neuroimmunologicznych i Chorób Układu Krążenia.

Uchwałą Nr 368/XXIII/ 17 ma zostać zlikwidowana Pracownia Neurochemii Klinicznej będąca częścią Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN.

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN pismem z dnia 19 października 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o akceptację i zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu zgodnie z ww. uchwałami Rady Naukowej.

Jak wynika z treści niniejszego pisma reorganizacja ma na celu usprawnić działania placówki i jej rozwój.

W Zespołach, które mają zostać zlikwidowane nie ma jednolitego planu naukowego, nie realizuje się grantów jak również nie przeprowadza się przewodów doktorskich ani habilitacji.

Dla pracowników Zespołów, zatrudnienie w instytucie jest zatrudnieniem dodatkowym i z tego powodu współpraca jest utrudniona. Zmiany organizacyjne spowodują jedynie utratę dodatkowego zatrudnienia pracowników likwidowanych Zespołów, które obciąża Instytut.

Likwidowana Pracownia także nie przynosi spodziewanych rezultatów naukowych. Jej pracownik po likwidacji będzie pobierał emeryturę.

Z uzasadnienia pisma wynika ponadto, że reorganizacja "w żadnej mierze nie powoduje uszczuplenia mienia instytutu, nie wpływa na stan zatrudnienia i pogorszenie sytuacji finansowej".

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.