Reorganizacja Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2015.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 76/2015
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie reorganizacji Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:
§  1.
Z zastrzeżeniem postanowień § 2 zarządza się reorganizację Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, z siedzibą w Warszawie (02-106), przy ul. A. Pawińskiego 5, NIP: 525-000-81-69, REGON: 000326463, poprzez likwidację:
1)
stanowiska zastępcy dyrektora ds. ogólnych,
2)
Zespołu Doradczego ds. Klinicznych,
3)
Zakładu Neurobiologii Oddychania,
4)
Pracowni Odruchów Oddechowych,
5)
Zakładu Ultrastruktury Komórki stanowiące wyodrębnione części organizacyjne Instytutu.
§  2.
Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany Statutu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Prezesa PAN zmiany statutu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Reorganizacja Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk związana jest z dokonaniem zmian w strukturze organizacyjnej instytutu polegającej na likwidacji:
1)
stanowiska zastępcy dyrektora ds. ogólnych,
2)
Zespołu Doradczego ds. Klinicznych,
3)
Zakładu Neurobiologii Oddychania,
4)
Pracowni Odruchów Oddechowych,
5)
Zakładu Ultrastruktury Komórki.

Rada Naukowa Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w dniu 28 maja 2015 r. podjęła uchwałę nr 68/V/2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu.

Wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2015 r. Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk zwrócił się do Prezesa Akademii z wnioskiem w sprawie reorganizacji Instytutu poprzez likwidację ww. komórek organizacyjnych Instytutu.

Wydział V Nauk Medycznych PAN w dniu 22 września 2015 roku wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany.

Reorganizacja została uzgodniona z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniu 19 października 2015 r.