Reorganizacja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.11.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 68/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.j, uchwala się co następuje:
§  1. 
Zarządza się reorganizację Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, polegającą na likwidacji niektórych komórek organizacyjnych oraz zmianie zakresu zadań Instytutu.
1. 
Zmianie ulegają postanowienia § 7 ust. 2 i 3:
1)
ustęp 2 otrzyma brzmienie:

"Przeprowadzanie postępowań o nadanie stopnia doktora, postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i postępowań o nadanie tytułu profesora i nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

2)
ustęp 3 otrzyma brzmienie:

"Prowadzenie kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia specjalistycznych kadr naukowych dla potrzeb humanistyki polskiej. Treść ślubowania doktorantów Szkoły Doktorskiej Anthropos stanowi załącznik nr 3 do Statutu IH PAN. ".

2. 
Likwidacji ulegną komórki organizacyjne o nazwie:
1)
Pełnomocnik Dyrektora ds. Wydawniczych;
2)
Sekcja Wydawnicza;
3)
Czasopismo Atlas Fontium.
§  2. 
Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany Statutu Instytutu w trybie określonym wart. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany Statutu Instytutu przez Prezesa PAN.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w dniu 6 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę Nr 9a/3/2019 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie IH PAN.

Dyrektor Instytutu, pismem z dnia 2 lipca 2019 r. oraz wyjaśnieniami z dnia 30 sierpnia 2019 r., wystąpił z wnioskiem o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu, zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Reorganizacja polegająca na likwidacji wyodrębnionych komórek organizacyjnych nie pociąga za sobą zmian personalnych - kontynuacja pracy w innych działach na dotychczasowych warunkach, natomiast żadna z likwidowanych komórek nie posiadała odrębnego mienia.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 26 września 2019 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Historii PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 21 października 2019 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.