Reorganizacja Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.2.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 9/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), uchwala się co następuje:
§  1. 
Zarządza się reorganizację Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej Instytutu o nazwie: "Zespół wydawnictw".
§  2. 
Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w dniu 10 października 2018 r. podjęła uchwałę Nr 36/2018 w sprawie zmiany do struktury organizacyjnej Instytutu, stanowiącej załącznik do statutu Instytutu.

Jak wynika z wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2018 r., w wyniku likwidacji Zespołu Wydawnictw, sprawy wydawnicze mają być realizowane w jednostce Biblioteka i Wydawnictwa. Wprowadzenie tej zmiany ma zapewnić możliwość lepszej promocji i nadzoru nad wydawnictwami Instytutu.

Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. Dyrektor Instytutu zwrócił się do Prezesa PAN o zatwierdzenie tej zmiany. Z treści pisma wynika, że w Zespole Wydawnictw były zatrudnione dwie osoby, z czego jedna nabyła uprawnienia emerytalne, zaś druga została przeniesiona do jednostki Biblioteka i Wydawnictwa. Wyposażenie pozostałe po zlikwidowanej komórce także zostało przekazane do jednostki Biblioteka i Wydawnictwa.

Wydział IV Nauk Technicznych PAN uchwałą z dnia 7 stycznia 2019 r. wyraził pozytywną opinię w tej sprawie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 11 stycznia 2019 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.