PAN.2018.1.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

UCHWALA Nr 2/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej Instytutu o nazwie:

"Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych"

§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN w dniu 28 września 2017 r. podjęła uchwalę Nr 79/2017 w sprawie reorganizacji struktury Instytutu i wprowadzenia zmiany do załącznika, określającego strukturę organizacyjną do statutu Instytutu.

Reorganizacja związana jest z likwidacją komórki organizacyjnej "Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych".

Podstawowym celem reorganizacji jest wyłączenie nadzoru komórki Głównego Księgowego przez Zastępcę Dyrektora i poddanie jej nadzorowi Dyrektora Instytutu, co spowoduje, iż zasady odpowiedzialności Głównego Księgowego będą bardziej przejrzyste.

Dyrektor Instytutu Fizyki PAN pismem z dnia 17 października 2017 r. przekazał ww. uchwałę do Polskiej Akademii Nauk i wystąpił o akceptację i zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w dniu 21 listopada 2017 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Fizyki PAN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.