Reorganizacja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.1.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 2/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się reorganizację Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "Instytutem", polegającą na likwidacji niżej wymienionych komórek organizacyjnych:
1)
Zespół Badawczy Przeobrażeń Metafizyki w Filozofii Współczesnej;
2)
Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją;
3)
Zespół Badań nad Kobietami i Rodziną;
4)
Zespół Badań nad Ubóstwem;
5)
Zespół Socjologii i Antropologii Ciała.
§  2. 
Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w dniu 23 maja 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytutu Filozofii i Socjologii, obejmujące swym zakresem m.in. likwidację niżej wymienionych komórek organizacyjnych:
1)
Zespół Badawczy Przeobrażeń Metafizyki w Filozofii Współczesnej;
2)
Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją;
3)
Zespół Badań nad Kobietami i Rodziną;
4)
Zespół Badań nad Ubóstwem;
5)
Zespół Socjologii i Antropologii Ciała.

Z wyjaśnień Dyrektora Instytutu wynika, że likwidacja wymienionych komórek organizacyjnych nastąpi w związku ze śmiercią, przejściem na emeryturę bądź zmianą miejsca pracy osób kierujących tymi komórkami.

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN pismem z dnia 30 czerwca 2018 r. wystąpił o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie, zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 8 listopada 2018 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie zmian w statucie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznał za uzgodniony Wniosek do Prezydium PAN o podjęcie niniejszej Uchwały.