PAN.2018.2.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej Instytutu o nazwie: "Laboratorium Patofizjologii Bólu".
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Farmakologii PAN w dniu 24 października 2017 r. podjęła uchwałę Nr 38/XI/2017 w sprawie reorganizacji struktury Instytutu i wprowadzenia zmiany do załącznika, określającego strukturę organizacyjną do statutu Instytutu, polegającą na likwidacji komórki organizacyjnej pn.: "Laboratorium Patofizjologii Bólu".

Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN w dniu 8 listopada 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Polskiej Akademii Nauk o akceptację i zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu, zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Jak wynika z przesłanych dokumentów w 2013 r. zostały utworzone trzy nowe pracownie w związku z otrzymaniem przez pracowników Instytutu grantu SONATA BIS, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jedną z nich było Laboratorium Patofizjologii Bólu.

W związku z zakończeniem grantu na potrzeby, którego powstało Laboratorium Patofizjologii Bólu Rada Naukowa podjęła ww. uchwałę.

Zatrudnienie osób realizujących grant było związane z prowadzeniem badań naukowych na czas realizacji tego projektu. Aparatura naukowa, która została zakupiona potrzeby badawcze grantu SONATA BIS pozostaje w Instytucie.

Wydział V Nauk Medycznych PAN w dniu 23 stycznia 2018 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Farmakologii PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 9 września 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.