PAN.2017.11.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 38/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej Instytutu o nazwie: "Pracownia Fizjologii Stresów Abiotycznych".
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN w dniu 21 marca 2017 r. podjęła uchwalę Nr 10/2017 w sprawie reorganizacji struktury Instytutu i wprowadzenia zmiany do załącznika, określającego strukturę organizacyjną do statutu Instytutu, polegającą na likwidacji komórki organizacyjnej pn.: "Pracownia Fizjologii Stresów Abiotycznych".

Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w piśmie z dnia 14 lipca 2017 r. skierowanym do Prezesa PAN wskazał, że zmiana struktury organizacyjnej Instytutu polegająca na likwidacji ww. Pracowni, zatrudniającej dwóch pracowników, jest związana z przejściem na emeryturę kierownika Pracowni i braku możliwości kontynuowania dalszej działalności. Ponadto z treści pisma wynika, że proponowana zmiana nie wpływa na stosunki zatrudnienia w Instytucie, zaś aparatura naukowa pozostaje w tym samym miejscu.

Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN przekazał ww. uchwałę do Polskiej Akademii Nauk, zwracając się do Prezesa PAN o akceptację i zatwierdzenie zmian w zakresie działania i struktury organizacyjnej Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 3 sierpnia 2017 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Dendrologii PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 9 września 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.