Akty korporacyjne

PAN.2018.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 w związku z art. 64 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje.
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, polegającą na zmianie § 5 i § 6 statutu, dotyczących przedmiotu działania instytutu, w następującym brzmieniu:
1) " § 5 Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii bioorganicznej, biochemii, biologii molekularnej, biologii systemowej, biologii syntetycznej, bioinformatyki i informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.".
2) "§ 6 Do zadań Instytutu należą w szczególności:
1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii bioorganicznej, biochemii, biologii molekularnej, biologii systemowej biologii syntetycznej i bioinformatyki, a w szczególności nad syntezą, strukturą i funkcją kwasów nukleinowych i białek oraz nad ich wzajemnym oddziaływaniem w warunkach modelowych oraz komórkowych,
2. Prowadzenie, przez afiliowane przy Instytucie Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe (PCSS), prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie sieci nowych generacji, gridów, portali, usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego oraz budowanie, zarządzanie i operowanie miejską i krajową siecią komputerową, a także centrum komputerów dużej mocy oraz świadczenie usług w tym zakresie dla wszystkich użytkowników, a przede wszystkim dla poznańskiego środowiska naukowego.
3. Prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki.
4. Wspieranie osób rozpoczynających karierę naukowa.
5. Kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie chemii, biochemii, biologii, bioinformatyki i informatyki,
6. Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
7. Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia.
8. Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi.
9. Upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu.
10. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk".
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1 wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Reorganizacja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN związana jest z dokonaniem zmian w przedmiocie działania poprzez zmianę § 5 statutu określającego zakres działania instytutu. "Przedmiotem działania ICHB PAN jest prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii bioorganicznej, biochemii, biologii molekularnej, biologii systemowej, biologii syntetycznej, bioinformatyki i informatyki oraz upowszechnienie wyników tych badań. ".

W związku ze zmianą treści § 5 statutu zmianie ulegną też § 6 pkt 1 i 5 dotyczące zadań Instytutu, które mają polegać na prowadzeniu badań naukowych w zakresie chemii bioorganicznej, biochemii, biologii molekularnej, biologii systemowej, biologii syntetycznej i bioinformatyki, a w szczególności nad syntezą, strukturą i funkcją kwasów nukleinowych i białek oraz nad ich wzajemnym oddziaływaniem w warunkach modelowych oraz komórkowych, a także na kształceniu pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie chemii, biochemii, biologii, bioinformatyki i informatyki. "

Rada Naukowa Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w dniu 22 listopada 2017 r. podjęła uchwałę Nr 19/ RN_ 105 w sprawie zmian w Statucie Instytutu.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu pismem z dnia 24 stycznia 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Polskiej Akademii Nauk o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Jak wynika z uzasadnienia pisma zatytułowanego "Komentarz do proponowanych zmian w Statucie ICHB PAN przyjętych na posiedzeniu Rady Naukowej ICHB PAN w dniu 22 listopada 2017 r." (str. 1) "wprowadzenie nowych obszarów związanych z biologią wynika ze znaczącego rozwinięcia się ICHB PAN i równoległego poszerzenia obszaru zainteresowań badawczych zatrudnionych w nim naukowców. W efekcie konieczna jest aktualizacja przedmiotu działania zapisanego w Statucie. Natomiast uzupełnienie o bioinformatykę i informatykę odzwierciedla długoletnie funkcjonowanie w strukturze ICHB PAN Zakładu Bioinformatyki i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.».

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 14 lutego 2018 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie tych zmian w statucie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 8 marca 2018 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN za uzgodniony.