Akt korporacyjny

PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 20/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), uchwala się, co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "Instytutem", polegającą na likwidacji komórki organizacyjnej pn.: "Pracownia Chronobiologii".
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN w dniu 20 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu oraz zmian załącznika nr 2 do statutu zatwierdzonego 26 września 2016 r.

Z wyjaśnień Dyrektora Instytutu wynika, że likwidacja komórki organizacyjnej pn. "Pracownia Chronobiologii" nastąpi w związku z zakończeniem realizacji projektów badawczych w niej realizowanych. Stosunki pracy z pracownikami oraz Kierownikiem Pracowni zostały rozwiązane ze względu na zakończenie projektu, który był realizowany w tej pracowni.

Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w dniu 17 maja 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej.

Wydział V Nauk Medycznych PAN w dniu 21 czerwca 2018 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany w statucie Instytutu Biologii Medycznej PAN.