PAN.2018.2.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej o nazwie Pracownia Układu Limbicznego znajdującej się w Zakładzie Neurofizjologii.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr 53/P6/2017 w sprawie poparcia wniosku Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, dotyczącego zamknięcia pracowni badawczej i wprowadzenia zmian do struktury organizacyjnej Instytutu, stanowiącej załącznik do Statutu Instytutu.

Pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. Dyrektor Instytutu zwrócił się do Prezesa PAN o zatwierdzenie ww. zmiany.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN pismem z dnia 15 stycznia 2018 r. wyraził pozytywną opinię w tej sprawie.

Przyczyną likwidacji Pracowni Układu Limbicznego jest wygaśnięcie mianowania, w związku z osiągnięciem przez Kierownika Pracowni wieku 70 lat i ustania stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2017 r. Skład osobowy oraz majątek likwidowanej pracowni przejdzie do Pracowni Epileptogenezy oraz Pracowni Neuroinformatyki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 6 lutego 2018 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.