PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 34/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej Instytutu o nazwie Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN w dniu 31 marca 2017 r. podjęła uchwalę nr BA3-0002-7/2017(l) w sprawie likwidacji Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów.

Dyrektor Instytutu w dniu 10 kwietnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa PAN o akceptację i zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej. Działalność Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów nie przyniosła oczekiwanych korzyści dla Instytutu, ani w zakresie rozwoju prac badawczych, ani rozwoju kontaktów z podmiotami gospodarczymi, zaś w wyniku zaniechań osoby kierującej Centrum Instytut został narażony na istotne straty finansowe oraz utratę renomy wśród kontrahentów.

Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 22 czerwca 2017 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmian w statucie Instytutu Badań Systemowych PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 3 lipca 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.