Akty korporacyjne

Rewid.2017.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1193/28A/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie rekomendowania przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Nadzoru Audytywnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do Komisji Nadzoru Audytowego rekomenduje się:
- Jacka Gdańskiego,
- Radosława Ignatowskiego,
- Roberta Leszczewicza,
- Piotra Rybickiego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.