Akt korporacyjny

Podat.2017.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje przedłożenie V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu uchwały w sprawie Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych działania Zjazdu, stanowiącego załącznik do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała nr .../2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia .... stycznia 2018 r.

w sprawie Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Na podstawie art. 51 ust. 2 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 794 ze zm.), stosownie do § 17 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwała Regulamin działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

_____________________

Przewodniczący Zjazdu

_____________________

Sekretarz Zjazdu

Załącznik

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH ORAZ NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH

§  1.  Zasady uczestnictwa w Zjeździe określa § 15 Statutu Krajowej Izby Doradców

Podatkowych.

§  2.  Delegat na Zjazd (dalej: "delegat"), po okazaniu legitymacji doradcy podatkowego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na liście obecności, otrzymuje mandat uprawniający do udziału w głosowaniach.
§  3. 
1.  Obrady Zjazdu otwiera Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub wyznaczony członek ustępującej Rady), który pełni funkcję prowadzącego obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu.
2.  Do czasu wyłonienia Komisji Skrutacyjnej, jej obowiązki pełnią osoby wskazane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych spośród jej członków.
3.  Prowadzący obrady przedstawia Zjazdowi przygotowany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych projekt porządku obrad. Po dyskusji i ewentualnie wniesionych poprawkach zarządza głosowanie nad jego przyjęciem.
§  4.  W odrębnych głosowaniach prowadzący obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zjazdu, dwóch zastępców Przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza Zjazdu i dwóch zastępców Sekretarza Zjazdu, stanowiących Prezydium Zjazdu; przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1.  Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje delegatom, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2.  Członkom Komisji Skrutacyjnej nie przysługuje bierne prawo wyborcze.
3.  Rezygnacja z udziału w Komisji Skrutacyjnej po jej powołaniu, nie powoduje przywrócenia biernego prawa wyborczego.
4.  Biernego prawa wyborczego w wyborach do Krajowej Rady Doradców Podatkowych pozbawieni są delegaci, którzy byli członkami Krajowej Rady Doradców Podatkowych dwóch kolejnych kadencji bezpośrednio poprzedzających kadencję, na którą dokonywany jest wybór.
§  6. 
1.  Obrady Zjazdu są jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Prezydium Zjazdu może wyłączyć jawność w stosunku do części obrad.
3.  Z obrad Zjazdu sporządza się protokół w terminie do 2 miesięcy od zakończenia Zjazdu.
4.  Przebieg obrad może podlegać dźwiękowej lub wizualnej rejestracji.
5.  W głosowaniach dopuszcza się zastosowanie elektronicznej techniki liczenia głosów. Warunki techniczne elektronicznej techniki liczenia głosów powinny uniemożliwiać oddawanie głosów nieważnych.
6.  Głosowania jawne odbywają się z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów, chyba że Zjazd postanowi inaczej. Głosowania jawne odbywają się poprzez podniesienie mandatu, a w przypadku zastosowania elektronicznej techniki liczenia głosów poprzez podniesienie mandatu oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie do głosowania.
§  7. 
1.  Delegaci mają prawo do składania wniosków o charakterze merytorycznym i formalnym.
2.  Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:

a) przerwania dyskusji i zamknięcia listy mówców,

b) ograniczenia czasu wystąpień,

c) zarządzania przerw,

d) sprawdzenia quorum,

e) reasumpcji głosowania.

3.  Przewodniczący Zjazdu rozpatruje wnioski formalne, decydując o tym, które z nich zostaną przyjęte; w przypadku zgłoszenia wniosków przeciwstawnych może zarządzić głosowanie jawne w tej sprawie.
§  8. 
1.  Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
2.  Komisja Skrutacyjna liczy nie mniej niż dziesięciu członków.
3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4.  Komisja Skrutacyjna wybiera spośród członków Komisji jej Przewodniczącego.
§  9. 
1.  Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, oblicza ich wyniki, a także przygotowuje listy wyborcze w porządku alfabetycznym oraz karty wyborcze.
2.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie powiadamia o tym prowadzącego obrady, zgłaszając wniosek w sprawie dalszego postępowania.
3.  Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
§  10. 
1.  Zjazd obraduje na posiedzeniu plenarnym oraz na posiedzeniach komisji.
2.  Zjazd zawsze powołuje komisje: skrutacyjną, programową, uchwał i wniosków oraz finansową. W razie potrzeby Zjazd może powołać inne komisje, w szczególności statutową, etyki i informatyzacji Izby.
3.  Przewodniczący Zjazdu ustala liczbę członków poszczególnych komisji, jednakże w liczbie nie mniejszej niż 5, oraz zarządza wybór członków komisji zjazdowych spośród delegatów.
4.  Wybór komisji zjazdowych następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.  Komisje zjazdowe wybierają spośród członków komisji jej Przewodniczącego.
6.  Delegat może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji.
7.  Podstawą pracy komisji są projekty dokumentów przedłożone przez ustępującą Radę. Projekty tych dokumentów referuje osoba wskazana przez ustępującą Radę.
§  11. 
1.  Przewodniczący Zjazdu lub wskazany przez niego zastępca kieruje obradami Zjazdu.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: kierowanie przebiegiem obrad zgodnie z ich porządkiem, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków merytorycznych i projektów dokumentów, poddawanie ich pod dyskusję i kierowanie do prac w Komisjach Zjazdu oraz poddawanie pod głosowanie.
3.  Określone niniejszym regulaminem zadania Przewodniczącego Zjazdu wykonuje również zastępca Przewodniczącego, który aktualnie kieruje obradami.
§  12. 
1.  Podstawą do dyskusji na posiedzeniu plenarnym Zjazdu są projekty dokumentów przedłożone przez komisje zjazdowe.
2.  Komisje zjazdowe wyznaczają referentów do przedłożenia projektów dokumentów zjazdowych przyjętych przez komisje. Referent przedkłada ponadto projekty i wnioski nieuwzględnione przez komisję (poprawki), w tym zaproponowane przez ustępującą Radę, wraz z uzasadnieniem, za wyjątkiem wycofanych przez wnioskodawców.
3.  Przewodniczący Zjazdu otwiera dyskusję nad przedstawionymi projektami i wnioskami. Głos w dyskusji zabierają delegaci w kolejności zgłoszeń.
4.  Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć każdorazowo trzech minut, a replika referenta jednej minuty, chyba, że Przewodniczący Zjazdu postanowi inaczej.
5.  Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza ustaloną kolejnością jedynie w sprawach formalnych.
§  13. 
1.  Po zamknięciu dyskusji nad projektami i wnioskami, Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie.
2.  W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się kolejno poprawki, począwszy od najdalej idącej, a następnie dokument uzupełniony o uchwalone poprawki.
3.  Uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
4.  Przed głosowaniem Przewodniczący Zjazdu informuje o głosowaniu obradujące komisje.
5.  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane w formie pisemnej. Głosy w dyskusji składane do protokołu mają formę pisemną.
6.  Wyniki głosowań ogłasza Przewodniczący Zjazdu.
§  14. 
1.  Po wysłuchaniu sprawozdań organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych Przewodniczący Zjazdu zarządza dyskusję nad sprawozdaniami.
2.  Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań przedstawionych przez organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
3.  Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie nad udzieleniem absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
4.  Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§  15.  Zjazd w głosowaniu jawnym podejmuje uchwały o liczbie członków organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym wybieranych przez Zjazd, a także o liczbie zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego z poszczególnych regionalnych oddziałów Izby oraz ich właściwości miejscowej.
§  16. 
1.  Wybory członków organów Izby i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, równym i tajnym.
2.  Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych wybierany jest przez Zjazd w głosowaniu bezpośrednim, równym i tajnym spośród wybranych członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
3.  Głosowania tajne odbywają się metodą tradycyjną (przy wykorzystaniu kart do głosowania) chyba, że Zjazd postanowi inaczej.
§  17. 
1.  Zgłaszanie kandydatów na członków organów Izby dokonywane jest ustnie.
2.  Zgłaszającym może być jedynie delegat na Zjazd.
3.  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydata jest wyrażenie osobistej zgody na kandydowanie.
4.  Każdy z kandydatów uprawniony jest do osobistej prezentacji trwającej nie dłuższej niż 1 minuta.
5.  Przewodniczący Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyborów spośród zgłoszonych kandydatów.
§  18. 
1.  Wybory członków poszczególnych organów Izby z zastrzeżeniem § 19 i § 20 odbywają się według następującej procedury:
1) po okazaniu mandatu delegat otrzymuje jedną kartę do głosowania, ostemplowaną pieczęcią Komisji Skrutacyjnej, na której w porządku alfabetycznym wymienione są nazwiska kandydatów na członków wybieranego organu Izby wraz z numerem wpisu na listę doradców podatkowych oraz region, z którego jest delegatem. Ostemplowaną kartę do głosowania wydaje członek komisji skrutacyjnej po odebraniu kuponu z mandatu wyborczego. Kupon z mandatu wyborczego może oderwać jedynie członek komisji skrutacyjnej podczas wydawania kart do głosowania,
2) przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Komisji Skrutacyjnej,
3) oddanie ważnego głosu następuje poprzez postawienie na karcie wyborczej po lewej stronie nazwiska kandydata znaku "X" i wrzucenie karty do urny wyborczej, z tym że liczba znaków "X" zaznaczonych na karcie do głosowania nie może być większa od liczby członków organów Izby określonych uchwałą o której mowa w § 15.
2.  Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
1) oddania głosu na większą liczbę kandydatów niż liczba członków organu Izby określona uchwałą, o której mowa w § 15,
2) przedarcia karty do głosowania,
3) umieszczenia na karcie do głosowania jakichkolwiek zapisów bądź znaków (z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3), które w szczególności, w ocenie Komisji Skrutacyjnej, czynią ją nieczytelną.
3.  Do organów Izby wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby składu osobowego wybieranego organu.
4.  W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż ilość miejsc pozostających do obsadzenia, Komisja Skrutacyjna ogłasza wybory uzupełniające.
5.  Do wyborów uzupełniających stosuje się ust. 1-4.
6.  W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu nie uzyskali mandatów z przyczyn określonych w ust. 4.
7.  Do wyborów zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio zasady wyboru określone w ust. 1-6, oraz w § 17.
§  19.  Zasady wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych reguluje odrębna uchwała Zjazdu.
§  20.  Do wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio procedurę wyboru określoną w § 21-23.
§  21.  Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych dokonywane jest ustnie.
1.  Zgłaszającym może być jedynie delegat na Zjazd.
2.  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydata jest wyrażenie osobistej zgody na kandydowanie.
3.  Każdy z kandydatów uprawniony jest do osobistej prezentacji trwającej nie dłuższej niż 5 minut.
4.  Przewodniczący Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych spośród zgłoszonych kandydatów.
§  22. 
1.  Wybór Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych odbywa się według następującej procedury:
1) po okazaniu mandatu delegat otrzymuje jedną kartę do głosowania, ostemplowaną pieczęcią Komisji Skrutacyjnej, na której w porządku alfabetycznym wymienione są nazwiska kandydatów wraz z numerem wpisu na listę doradców podatkowych,
2) przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Komisji Skrutacyjnej,
3) oddanie ważnego głosu następuje poprzez postawienie na karcie wyborczej po lewej stronie nazwiska kandydata znaku "X" i wrzucenie karty do urny wyborczej.
2.  Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
1) oddania głosu na więcej niż jednego kandydata,
2) przedarcia karty do głosowania,
3) umieszczenia na karcie do głosowania jakichkolwiek zapisów bądź znaków (z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3), które w szczególności, w ocenie Komisji Skrutacyjnej, czynią ją nieczytelną.
§  23. 
1.  Na Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej ważnych głosów. Jeżeli dwaj kandydaci, lub większa liczba kandydatów, uzyskali największą, równą liczbę ważnych głosów, Przewodniczący Zjazdu zarządza drugą turę głosowania.
2.  W drugiej turze głosowania uczestniczą ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą równą liczbę głosów.
3.  Jeżeli w drugiej turze największą, równą liczbę ważnych głosów uzyskali dwaj kandydaci, lub większa liczba kandydatów, kierujący obradami zarządza kolejną turę głosowania. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.  Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych zostaje wybrany ten kandydat, który w drugim, bądź kolejnym głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów.
§  24. 
1.  Głosowanie przy zastosowaniu elektronicznej techniki liczenia głosów odbywa się przy użyciu pilota do głosowania, w który wyposaża się każdego delegata.
2.  Pilot do głosowania wydawany jest każdemu delegatowi, za potwierdzeniem odbioru, podczas rejestracji delegata.
3.  W sytuacji opuszczenia miejsca obrad bądź na koniec dnia obrad Zjazdu, delegat zobowiązany jest do zdania, za potwierdzeniem, pilota do głosowania.
4.  Posługiwanie się pilotem umożliwia identyfikację głosującego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  W głosowaniach tajnych funkcja identyfikacji zostaje wyłączona, tak aby uniemożliwić identyfikację głosującego delegata.
6.  Przed rozpoczęciem głosowania wyborczego przedstawia się kandydatów wraz z numerem wpisu na listę doradców podatkowych oraz region, z którego jest delegatem.
7.  W przypadku, gdy zarejestrowany zostanie tylko jeden kandydat na Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub głosu wstrzymującego się. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie do wyborów członków organów Izby w przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji w tych organach Izby jest mniejsza od ustalonej uprzednio przez Zjazd liczby ich członków lub jej równa.
8.  W sytuacji, gdy głosowanie dotyczy wyboru na funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych i zarejestrowany zostanie więcej niż jeden kandydat na dane stanowisko oraz w sytuacji, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów do pełnienia funkcji w organach Izby jest większa od ustalonej uprzednio przez Zjazd liczby członków tych organów, głosowanie nad kandydaturami na dane stanowisko odbywa się poprzez oddanie głosu "za" na kolejno wskazywanych kandydatów. W takim przypadku, w ramach jednego głosowania, każdy delegat ma możliwość oddania głosów w liczbie równej ilości miejsc pozostających do obsadzenia.
9.  Do głosowań przeprowadzanych za pomocą techniki elektronicznej zastosowanie mają postanowienia § 18 ust. 3, 4 i 6. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.
10.  Zasady określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do innych głosowań wyborczych, w tym do wyborów zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
11.  Głosowania inne niż wyborcze odbywają się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub głosu wstrzymującego się.
§  25. 
1.  Po ustaleniu wyniku wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Zjazdu podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej protokół z wynikami wyborów oraz opieczętowane i spakowane karty wyborcze Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2.  W protokole dotyczącym głosowania przeprowadzonego bez użycia techniki elektronicznej podaje się co najmniej:
1) dane liczbowe dotyczące:
a) osób uprawnionych do głosowania,
b) wydrukowanych kart do głosowania,
c) ilości delegatów, którym wydano karty do głosowania,
d) ilości kuponów odebranych od delegatów podczas wydawania kart do głosowania,
e) oddanych kart do głosowania,
f) głosów nieważnych,
g) głosów ważnych,
h) uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2) imię (imiona) i nazwisko oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych wybranego kandydata.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a oraz lit. f-g stosuje się odpowiednio do głosowania przeprowadzonego przy zastosowaniu techniki elektronicznej.
4.  Przewodniczący Zjazdu ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów.
§  26.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza zamknięcie Zjazdu.
§  27. 
1.  Z obrad Zjazdu Sekretarz Zjazdu sporządza protokół w terminie do 2 miesięcy od zakończenia Zjazdu.
2.  Protokół podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu. Integralną częścią protokołu są protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz komisji zjazdowych.
3.  Protokół obrad Zjazdu oraz zapis dźwiękowy z obrad Zjazdu przechowuje się w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
4.  Członek Izby ma prawo do przeglądania protokołu z obrad Zjazdu w siedzibie Biura KIDP.
§  28.  Po zakończeniu Zjazdu Przewodniczący Zjazdu zgodnie z art. 62 i 63 ustawy o doradztwie podatkowym, przekazuje ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych statut oraz uchwały zjazdowe.

Uzasadnienie

Celem przedstawionego projektu stanowiska jest rekomendacja V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Ostateczna wersja projektu stanowiska oraz załącznika została przygotowana przez Zespół ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego KRDP oraz posiada jego pozytywną rekomendację.

Z uwagi na konieczność przyjęcia zaproponowanego aktu prawa wewnątrzkorporacyjnego oraz wobec faktu, że najbliższe posiedzenie KRDP odbędzie się 12 grudnia 2017 r., zasadnym jest podjęcie niniejszego stanowiska w drodze głosowania obiegowego, zgodnie z procedurą wynikającą z § 26a ust. 1 lit. b Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, tj. w trybie przyśpieszonym.