Rewid.2018.10.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2568/46A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie rekomendacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do prac zespołu ekspertów ds. analizy raportów niefinansowych działającego przy Ministerstwie Finansów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rekomenduje Ewę Sowińską na eksperta Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do udziału w pracach zespołu ekspertów ds. analizy raportów niefinansowych działającego przy Ministerstwie Finansów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.