Rejestrowanie przebiegu rozpraw sądowych.

Akty korporacyjne

Adwok.2008.11.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr 31/2008
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 22 listopada 2008 r.
dotycząca rejestrowania przebiegu rozpraw sądowych

Naczelna Rada Adwokacka konsekwentnie popiera prace zmierzające do rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych przy pomocy elektronicznych urządzeń rejestrujących. W przekonaniu Naczelnej Rady Adwokackiej rozwiązanie takie służy zarówno Wymiarowi Sprawiedliwości jak i stronom i ich pełnomocnikom, wzmacniając gwarancje procesowe i podnosząc jakość orzekania.
Uzasadnienie

Adwokatura oczekuje wprowadzenia nowoczesnego sposobu rejestrowania posiedzeń sądowych, przynajmniej w warstwie dźwiękowej. Umożliwi on zweryfikowanie prawidłowości protokołu sporządzonego w formie pisemnej. Pozwoli także na skuteczne rozwiązanie problemu sprostowania protokołu - w oparciu o bezdyskusyjne źródło, jakim jest zapis elektroniczny.

Dźwiękowy lub wizualny zapis posiedzenia umożliwi wyjaśnienie wszelkich niejasności, pomyłek, błędów protokołu, przyczyniając się do większej pewności co do zgromadzonego materiału dowodowego. Zwiększy to gwarancje praworządności, pozwalając sądowi na orzekanie w oparciu o materiał zgodny z tym, co w rzeczywistości zdarzyło się w ramach dokonywanych czynności procesowych.

Zapis przebiegu rozpraw stworzy dodatkowe gwarancje procesowe dla stron i pełnomocników, w tym nie tylko w zakresie ewentualnej odpowiedzialności porządkowej, ale przede wszystkim dyscypliny przebiegu rozprawy i prawidłowości sporządzania protokołów. Kolejną korzyścią - także dla sędziów - będzie możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości, dotyczących czynności sądu, które są kwestionowane przez strony.

Elektroniczny zapis przebiegu rozprawy nie powinien jednak zastąpić tradycyjnego protokołu, nadal stanowiącego podstawę do sporządzenia orzeczenia.