PAN.2018.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 5 i 6 oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869, 2201) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala regulamin wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.
2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii

§  1.  Regulamin określa tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyboru członków rzeczywistych, korespondentów i zagranicznych Akademii oraz określa tryb utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa Akademii.

Rozdział  1

Tryb zgłaszania i przeprowadzania wyborów członków Akademii

§  2. 
1.  Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii podejmuje uchwałę o terminie przeprowadzenia wyborów członków rzeczywistych, korespondentów i zagranicznych Akademii oraz terminie zgłaszania kandydatów.
2.  Uchwała Prezydium PAN w sprawie wyboru członków zagranicznych Akademii określa także liczbę i podział miejsc pomiędzy wydziały.
§  3.  Prezes Akademii podaje do publicznej wiadomości uchwałę Prezydium Akademii w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Akademii. Jednocześnie, na stronie internetowej Akademii zostaje zamieszczony komunikat określający termin i miejsce zgłaszania kandydatur.
§  4. 
1.  Kandydaci na członków Akademii powinni wyróżniać się szczególnym dorobkiem naukowym, autorytetem środowiskowym i nieposzlakowaną opinią.
2.  Kandydatura na członka Akademii może być zgłoszona przez:
1) trzech członków Akademii, lub
2) radę naukową instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
3) radę wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Członek Akademii nie może poprzeć więcej niż dwóch kandydatów na członka Akademii.
4.  Każdy kandydat na członka Akademii nie może mieć poparcia większej liczby osób niż określona w ust. 2 pkt 1.
5.  Szczegółowe wymagania wobec kandydatów określają wydziały.
§  5. 
1.  Zgłoszenie kandydata na członka Akademii powinno zawierać pisemną rekomendację sporządzoną przez wnioskodawców. Do zgłoszenia powinno być załączone uzasadnienie kandydatury oraz szczegółowa charakterystyka dorobku naukowego: działalności naukowej, dydaktycznej i organizatorskiej. Do zgłoszenia należy również dołączyć pisemną zgodę zainteresowanego na zgłoszenie jego kandydatury.
2.  Prezes Akademii przekazuje wiceprezesom nadzorującym wydziały zgłoszone kandydatury, zgodnie ze specjalnościami naukowymi kandydatów, określając termin wydania opinii przez wydziały.
§  6. 
1.  Członkowie rzeczywiści Akademii wybierani są spośród członków korespondentów Akademii.
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, kandydata na członka zagranicznego, dodatkowo powinno zawierać informację o związkach kandydata z polskim środowiskiem naukowym.
3.  Dziekan wydziału zwraca się do właściwych komitetów naukowych o zaopiniowanie kandydatów na członków zagranicznych.
4.  Ustalanie listy kandydatów na członków zagranicznych Akademii odbywa się na takiej samej zasadzie jak ustalanie listy kandydatów na członków rzeczywistych Akademii.
5.  Zebranie plenarne wydziału bezwzględną większością głosów podejmuje uchwały w sprawie zaakceptowania list kandydatów na członków rzeczywistych i zagranicznych, w obecności co najmniej połowy członków wydziału Akademii.
§  7. 
1.  Dziekan wydziału zwraca się do właściwych komitetów naukowych o zaopiniowanie kandydatów na członków korespondentów.
2.  Zebranie plenarne wydziału powołuje na kadencję organów Akademii pięcioosobowy Zespół Nominujący, którego zadaniem jest poszukiwanie i konsultowanie ze środowiskiem naukowym i akademickim w Polsce kandydatów na członków Akademii.
3.  Zespół Nominujący może zwrócić się do zgłaszających kandydaturę o uzupełnienie wniosku o brakujące oraz dodatkowe informacje lub dokumenty.
§  8. 
1.  Zespół Nominujący ustala zasady oceniania osiągnięć kandydata, które są podstawą ustalenia list nominowanych w układzie alfabetycznym. Lista nominowanych kandydatów na członków korespondentów Akademii zawiera liczbę kandydatów większą o pięć od liczby miejsc zwolnionych w wydziale od ostatnich wyborów do dnia zakończenia zgłaszania kandydatów.
2.  Materiały przygotowane przez Zespół Nominujący przekazywane są do członków wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem.
3.  Zespół Nominujący przedstawia na zebraniu plenarnym wydziału alfabetyczną listę nominowanych kandydatów na członków korespondentów Akademii z uzasadnieniem wraz z listą alfabetyczną pozostałych kandydatów.
4.  Członkowie wydziału bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, mogą zmienić skład listy nominowanych kandydatów na członków korespondentów Akademii, przedstawiając uzasadnienie kandydatury spoza listy nominowanych.
5.  Członkowie wydziału w głosowaniu tajnym ustalają kolejność na liście nominowanych kandydatów na członków korespondentów.
6.  Głosowanie w sprawie zaakceptowania list nominowanych kandydatów zaproponowanych przez Zespół Nominujący odbywa się na zebraniu plenarnym wydziału, w obecności co najmniej połowy członków wydziału Akademii.
§  9.  Dziekan wydziału przekazuje Prezesowi Akademii informację o zgłoszonych kandydatach wraz z wnioskami i opiniami Zespołu Nominującego, członków Akademii, komitetów naukowych oraz listy kandydatów zaakceptowane przez wydział.
§  10. 
1.  Prezydium Akademii powołuje Zespół ds. wyboru członków Akademii, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu każdego wydziału.
2.  Członkowie Zespołu ds. wyboru członków Akademii po zapoznaniu się z listami nominowanych kandydatów na członków krajowych Akademii, przedstawiają Prezesowi PAN propozycję liczby miejsc i ich podziału między wydziały.
3.  Zespół ds. wyboru członków Akademii nie może zmienić kolejności rankingowej listy nominowanych kandydatów na członków korespondentów Akademii zaakceptowanej przez wydział.
4.  Prezes Akademii informuje Prezydium Akademii o wynikach opiniowania kandydatów na członków Akademii przez wydziały i Zespół ds. wyboru członków Akademii oraz przedstawia swoje rekomendacje na temat liczby miejsc w wydziałach.
5.  Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o liczbie wybieranych członków krajowych Akademii i podziale miejsc pomiędzy wydziały.
6.  Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o rekomendowaniu kandydatów na członków PAN zgodnie z liczbą i podziałem uchwalonym przez Prezydium Akademii z uwzględnieniem składu oraz kolejności rankingowej list nominowanych kandydatów na członków korespondentów Akademii zaakceptowanych przez wydziały.
7.  Liczba miejsc w wyborach członków korespondentów Akademii przyznanych wydziałowi nie może być mniejsza o więcej niż jeden od liczby miejsc zwolnionych w wydziale od ostatnich wyborów do dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5.
§  11.  Listy kandydatów rekomendowanych przez Prezydium Akademii, ich charakterystyki oraz listy pozostałych osób, których kandydatury były rozpatrywane przez wydziały, przekazuje się członkom krajowym Akademii na co najmniej dwa tygodnie przed sesją Zgromadzenia Ogólnego, na której ma być dokonany wybór członków Akademii.
§  12.  Na Zgromadzeniu Ogólnym Akademii Prezes Akademii informuje o przebiegu i wynikach opiniowania kandydatów na zebraniach plenarnych wydziałów oraz przedstawia listy kandydatów rekomendowanych przez Prezydium Akademii. Przed przeprowadzeniem wyborów może odbyć się dyskusja nad przedstawionymi kandydaturami.
§  13. 
1.  Zgromadzenie Ogólne Akademii wyłania ze swego grona pięcioosobową Komisję Skrutacyjną.
2.  W skład Komisji wchodzą przedstawiciele każdego z wydziałów.
3.  Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.
§  14.  Zgromadzenie Ogólne wybiera członków Akademii w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów ważnych, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków krajowych Akademii.
§  15. 
1.  Głosowanie odbywa się za pomocą kart opatrzonych pieczęcią Akademii zawierających listę kandydatów opiniowanych przez wydziały i z podziałem na wydziały ułożoną w porządku alfabetycznym.
2.  Do karty do głosowania załącza się listę pozostałych kandydatów, ułożoną w porządku alfabetycznym, rozpatrywanych przez zebrania plenarne wydziałów.
3.  Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata. Głosujący może nie postawić znaku "X" przy nazwisku kandydatów wymienionych w karcie do głosowania i wpisać w to miejsce nazwiska kandydatów z listy, o której mowa w ust. 2. W takiej sytuacji uznaje się, że głos został oddany na dopisanego do listy kandydata, co jest równoznaczne z oznaczeniem tej osoby znakiem "X".
4.  W przypadku, gdy karta do głosowania zawiera większą liczbę znaków "X" od liczby miejsc ustalonych zgodnie z § 10 ust. 5, głos jest nieważny.
§  16.  Komisja Skrutacyjna odbiera wypełnione karty do głosowania, oblicza głosy i ustala wynik głosowania. Z czynności tych Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Wyniki wyborów ogłasza bezpośrednio po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
§  17.  Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyboru członków Akademii.
§  18.  Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Akademii dokonuje aktu powołania członków Akademii.

Rozdział  2

Tryb utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa Akademii

§  19. 
1.  Członek Akademii traci status członka w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
2.  Na podstawie prawomocnego wyroku sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 utrata członkostwa następuje z mocy prawa.
3.  Prezes Akademii o utracie statusu członka informuje Prezydium Akademii oraz podaje do wiadomości Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii na najbliższej sesji.
4.  Prezes Akademii zawiadamia zainteresowanego o utracie statusu członka Akademii.
§  20. 
1.  Członek Akademii może być pozbawiony statusu członka Akademii w razie naruszenia zasad etyki w nauce.
2.  Postępowanie w sprawie o której mowa w ust. 1 wszczyna właściwy wydział Akademii na wniosek trzech członków Akademii lub z własnej inicjatywy.
3.  Wydział po zebraniu dowodów oraz wysłuchaniu zainteresowanego, któremu przysługuje prawo przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie, zwraca się do Komisji do spraw etyki w nauce o wydanie opinii, przedkładając zebraną dokumentację oraz wyjaśnienia zainteresowanego.
4.  Na wniosek wydziału, odpowiednio udokumentowany, Prezes Akademii przedstawia sprawę Prezydium Akademii.
5.  Prezydium Akademii podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Prezydium w sprawie przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.
6.  Prezes Akademii przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.
7.  Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/3 liczby członków krajowych Akademii.
§  21. 
1.  Pozbawienie członkostwa Akademii następuje z dniem podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.
2.  Prezes Akademii przekazuje uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Akademii zainteresowanemu.
§  22. 
1.  Członek Akademii, który chce zrezygnować z członkostwa Akademii składa wniosek w tej sprawie do Prezesa Akademii.
2.  Prezes Akademii po udzieleniu informacji Prezydium Akademii przedstawia rezygnację Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.
3.  Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków krajowych Akademii w sprawie przyjęcia rezygnacji.
4.  Prezes Akademii przekazuje uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Akademii zainteresowanemu.
§  23. 
1.  Członek krajowy, który zrzekł się obywatelstwa polskiego może złożyć wniosek do Prezesa Akademii o zmianę statusu członka krajowego na status członka zagranicznego, w terminie określonym w uchwale Prezydium Akademii, o której mowa w § 2 ust. 1.
2.  Prezes Akademii przekazuje wniosek do właściwego wydziału o zajęcie stanowiska.
3.  Wydział wyraża opinię w drodze uchwały zebrania plenarnego i przekazuje Prezesowi Akademii.
4.  Prezes Akademii przedstawia wniosek Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii, które podejmuje uchwałę.
5.  Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w trybie § 15 ust. 3 ustawy o PAN.
§  24. 
1.  Członek zagraniczny, który otrzymał obywatelstwo polskie może złożyć wniosek do Prezesa Akademii o zmianę statusu członka zagranicznego na status członka krajowego, w terminie określonym w uchwale Prezydium Akademii, o której mowa w § 2 ust. 1.
2.  Prezes Akademii przekazuje wniosek do właściwego wydziału o zajęcie stanowiska.
3.  Wydział wyraża opinię w drodze uchwały zebrania plenarnego i przekazuje Prezesowi Akademii.
4.  Prezes Akademii przedstawia wniosek Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii, które podejmuje uchwałę.
5.  Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w trybie § 15 ust. 3 ustawy o PAN.

Uzasadnienie zmian w Regulaminie wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.

Główne zmiany Regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii (zwanego dalej Regulaminem) dotyczą sposobu wyboru członków korespondentów PAN. W pozostałych przypadkach zmiany mają charakter jedynie porządkujący. Proponowane zmiany Regulaminu nie obejmują zapisów wynikających z Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dlatego przykładowo nie uległy zmianie zapisy § 4, w szczególności określające kto może zgłaszać kandydatów na członka Akademii, przepisane literalnie z art.7 Ustawy o PAN. Jak najbardziej uzasadnione wydaje się, zgłaszane przez wielu członków Akademii, doprecyzowanie uregulowań w sprawie liczby poparć dla kandydatów na członków korespondentów Akademii (§ 4, ust. 3). Przyjmując kryteria merytoryczne powinniśmy zgłaszać kandydatów w zakresie dyscypliny naukowej, którą reprezentujemy. Poparcie większej liczby kandydatów, tym bardziej przez osoby reprezentujące inne dyscypliny niż kandydat nie jest później potwierdzane w głosowaniach wydziałowych i na sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Regulamin, poza dostosowywaniem do zmieniającej się ustawy o PAN, praktycznie nie ulegał zmianie od 1970 r. Konieczność zmian w sposobie wyboru członków korespondentów była zgłaszana na zebraniach wydziałowych, jak również podnoszona przez Prezydium PAN. Dostrzega się istnienie szeregu wad w dotychczasowym sposobie przeprowadzanych wyborów, co obniża prestiż i dobry odbiór społeczny korporacji PAN. Wśród zgłaszanych problemów wskazuje się następujące:

* wybory w swojej zasadniczej części dokonywane są na poziomie wydziałów; znaczącą rolę odgrywają w nich nieformalne porozumienia, co w skrajnych przypadkach skutkuje wyborem osób o mniejszym dorobku, w porównaniu do zgłoszonych kontrkandydatów,

* w części wydziałów system "jeden za jeden" uzależnia wybory od zmian naturalnych wręcz na poziomie konkretnych dyscyplin - przykładowo w ostatnich wyborach w ogóle nie byli rozpatrywani przedstawiciele nauk fizycznych,

* w przekonaniu wielu członków Akademii w niektórych wydziałach odczuwa się niedostatek głębszej merytorycznej dyskusji na temat kandydatów na członków korespondentów,

* dotychczasowa procedura wyborcza nie sprzyja wyborowi członków korespondentów PAN, odzwierciedlającemu zmiany w rozwoju dyscyplin naukowych. Niektóre dyscypliny rozwijają się szybciej, inne wolniej, a znaczenie niektórych z nich systematycznie maleje, tymczasem obowiązujący system petryfikuje istniejące podziały na zbyt liczne i wąskie dyscypliny naukowe. Stoi to również w sprzeczności z przygotowywaną nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce.

* niepokojąca jest struktura wiekowa korporacji, a szczególne obawy budzi mała liczba członków Akademii wykonujących swoje zadania w Radach Kuratorów (Wydział I - 15, Wydział II - 33, Wydział III - 27, Wydział IV - 24, Wydział V - 11), co jest również skutkiem dokonywanych wyborów.

W przygotowaniu Regulaminu pomocne były obserwacje sposobu przeprowadzania wyborów w innych akademiach nauk oraz wyników tych wyborów (Ngila et al., 2017, Women's representation in national science academies: An unsettling narrative. South African Journal of Science, 113, 7/8, 1-7). Spośród zanalizowanych 63 akademii nauk z całego świata, Polska zajęła niechlubne przedostatnie miejsce, jeśli chodzi o liczbę kobiet wśród członków krajowych i zagranicznych - za Mongolią a przed Tanzanią. Warto podkreślić, że na tej samej liście Czeska Akademia Nauk zajęła trzecie miejsce z 24% reprezentacją kobiet w korporacji. Ostatnie wybory odrobinę naszą sytuację poprawiły, ale Polska Akademia Nauk jest wciąż postrzegana jako zbyt konserwatywna i niezdolna do zmian. Badania trendów i przyjętej polityki, zwiększającej obecność kobiet w krajowych akademiach jest w chwili obecnej prowadzona w ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) i wstępne wyniki wypadają niekorzystnie dla PAN, w porównaniu z innymi europejskimi akademiami.

Praktyką wyborczą w wielu akademiach nauk jest praca kilkuosobowych zespołów roboczych, przygotowujących głosowania w odpowiednich sekcjach/wydziałach tych akademii. Zespoły te zachęcają wybitnych uczonych do startowania w wyborach, opiniują kandydatów, wybierają najlepszych kandydatów spośród zgłoszonych itp. Poniżej podajemy przykłady takich zespołów:

* w Amerykańskiej Akademii Nauk (National Academy of Sciences, USA) taką funkcję pełnią Temporary Nominating Groups na poziomie poszczególnych sekcji Akademii;

* w Niemieckiej Akademii Leopoldina {The Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V.) odpowiednie grupy robocze selekcjonują najlepszych kandydatów zgłoszonych do poszczególnych Sekcji, z kolei Prezydium powołuje tzw. Member Selection Committee, który nominuje kandydatów spośród zgłoszonych o interdyscyplinarnym (międzysekcyjnym profilu);

* brytyjskie Royal Society powołuje odpowiednie komitety na poziomie Sekcji RS, które opracowują krótkie listy kandydatów na członków {RS fellows).

Warto też nadmienić, że większość akademii podjęło poważne starania nad zwiększeniem liczby kobiet w korporacjach. Wspomnijmy w tym kontekście zasady obowiązujące w Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk (Royal Swedish Aacdemy of Sciences), że w pierwszej kolejności w wyborach na członków Akademii decydują kwalifikacje naukowe, następnie użyteczność dla Akademii, ale w dalszej kolejności są to - odpowiednia reprezentacja poszczególnych dziedzin, równość kobiet i mężczyzn oraz możliwie szeroka reprezentacja różnych regionów geograficznych. Ostatnie Walne Zgromadzenie ALLEA apelowało do wszystkich europejskich akademii o poszukiwanie dróg do spełnienia powyżej wymienionych zasad.

Zaproponowane zmiany regulaminu wyborczego w PAN idą w kierunku prac grup ekspertów, wyłonionych demokratycznie spośród członków PAN, przygotowujących głosowania w wydziałach i na Zgromadzeniu Ogólnym. Ostateczne decyzje podejmują jednak wydziały, a w dalszej kolejności Zgromadzenie Ogólne PAN.

Założenia Regulaminu były dwukrotnie dyskutowane na zebraniach plenarnych wydziałów i trzykrotnie na posiedzeniach Prezydium. Członkowie Akademii przesyłali również swoje uwagi do zespołu przygotowującego Regulamin. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo rozpatrzone. Tak szeroka dyskusja wpłynęła na znaczące zmiany Regulaminu. Po ostatniej rundzie dyskusji wprowadzono następujące poprawki:

* wprowadzono obowiązek opiniowania kandydatów na członków przez właściwe komitety,

* ograniczono możliwość zmniejszenia liczby miejsc przyznanych wydziałowi (w stosunku do zwolnionych w wydziale od ostatnich wyborów) o maksimum jedno miejsce,

* wybory członków rzeczywistych i zagranicznych wyłączono z nowych zasad wyborczych,

* szereg zapisów uściślono i dopracowano redakcję Regulaminu.

Głównymi nowymi, w stosunku do obecnie obowiązujących, elementami zasad wyboru członków korespondentów są:

* Powołanie przez zebrania plenarne wydziałów pięcioosobowych Zespołów Nominujących na całą kadencję.

* Głównym zadaniem Zespołu Nominującego jest wyłonienie najlepszych kandydatów (w ilości większej o pięć od liczby miejsc zwolnionych od ostatnich wyborów) spośród dużej liczby zgłoszonych.

* Wcześniej każdy Zespół Nominujący opracowuje zasady oceniania osiągnięć kandydatów w obrębie danego wydziału, według których tworzona jest skrócona lista kandydatów nominowanych przez Zespół.

* Listy kandydatów (listy nominowanych przez Zespół i listy pozostałych kandydatów) z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną przedstawione członkom wydziału, co spowoduje głębszą, merytoryczną dyskusję o kandydatach. Zebranie plenarne wydziału może tę listę zmienić, po merytorycznym uzasadnieniu i w wyniku tajnego głosowania, zatem tak jak poprzednio - o ostatecznej liście nominowanych decyduje zebranie plenarne wydziału. Każdy Wydział może opracować swój własny regulamin przeprowadzania tego głosowania. Zebranie plenarne wydziału ustala w drodze tajnego głosowania listę rankingową nominowanych kandydatów.

* W kolejnym etapie, Prezydium PAN powołuje Zespół ds. wyboru członków Akademii (po jednym przedstawicielu wydziału).

Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Prezesowi PAN propozycji liczby miejsc i ich podziału między wydziały - po zapoznaniu się z listami nominowanych kandydatów na członków krajowych Akademii. W ślad za tym Prezydium w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o liczbie wybieranych członków krajowych i podziale miejsc oraz uchwałę o rekomendowaniu kandydatów na członków PAN. Liczba miejsc przyznanych wydziałowi nie może być zmniejszona o więcej niż jedno od liczby miejsc zwolnionych w wydziale od ostatnich wyborów do dnia podjęcia uchwały.