Regulamin Turnieju Konstytucyjnego dla Studentów Szkół Wyższych oraz Aplikantów Radcowskich w roku 2022.

Akty korporacyjne

Radc.2022.9.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 września 2022 r.

UCHWAŁA Nr 743/XI/2022
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie Regulaminu Turnieju Konstytucyjnego dla Studentów Szkół Wyższych oraz Aplikantów Radcowskich w roku 2022

Na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Uchwala się Regulamin Turnieju Konstytucyjnego dla Studentów Szkół Wyższych oraz Aplikantów Radcowskich w roku 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN Turnieju Konstytucyjnego dla Studentów Szkół Wyższych oraz Aplikantów Radcowskich w roku 2022

§  1. 
Postanowienia Ogólne.
1. 
Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Turnieju Konstytucyjnego dla Studentów Szkół Wyższych oraz Aplikantów Radcowskich w roku 2022 (dalej: "Turniej").
2. 
Organizatorem Turnieju jest Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie (dalej: "KIRP" lub "Organizator"), w imieniu której działa Krajowa Rada Radców Prawnych (dalej: "KRRP"), ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa.
3. 
Strona internetowa Turnieju to: https://konkurs.kirp.pl
4. 
Komunikacja w związku z przebiegiem Turnieju odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu adresu mailowego: konkurs(a)kirp.pl, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
5. 
Uczestnikami Turnieju mogą być studenci uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) (dalej: "Uczelnia") na kierunku prawo (I kategoria uczestników) oraz aplikanci radcowscy (II kategoria uczestników) (dalej: "Uczestnicy").
6. 
Turniej wspierany jest przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.
7. 
Celem Turnieju jest:
1)
działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzrost świadomości prawnej w zakresie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz praworządności;
2)
kształtowanie postaw szacunku do prawa i jego przestrzegania.
8. 
Przystąpienie Uczestnika do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
9. 
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
10. 
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
11. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, odwołania, przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia Turnieju. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej Turnieju.
12. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Turnieju.
§  2. 
Zadania Organizatora. Krajowy Komitet Organizacyjny Turnieju.
1. 
Do zadań Organizatora należy:
1)
zapewnienie budżetu na realizację Turnieju;
2)
przygotowanie Regulaminu Turnieju;
3)
prowadzenie dokumentacji Turnieju;
4)
komunikacja z Uczestnikami;
5)
nawiązywanie współpracy z partnerami zewnętrznymi (patronami i sponsorami);
6)
koordynowanie przebiegu Turnieju;
7)
przygotowanie pytań konkursowych;
8)
przesłanie na indywidualne konto Uczestnika danych do logowania do strony, gdzie odbędzie się Etap merytoryczny Turnieju;
9)
przesłanie na indywidualne konto Uczestnika informacji o wynikach Turnieju oraz informacji organizacyjnych dotyczących ceremonii wręczenia nagród;
10)
inne zadania związane z organizacją i przebiegiem Turnieju.
2. 
W ramach działań Organizatora, Prezes lub Wiceprezes KRRP powołuje Komitet Organizacyjny Turnieju (dalej: "KOT") ustalając jego liczebność, skład osobowy oraz osobę Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. 
Do zadań KOT należy:
1)
propagowanie idei Turnieju;
2)
przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu; akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków KOT;
3)
wskazanie laureatów Turnieju, o których mowa w § 5 ust. 9 (dalej: "Laureaci");
4)
wskazanie wyróżnionych Uczestników Turnieju, o których mowa w § 7 ust. 2;
5)
rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Turnieju;
6)
powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego;
7)
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Turnieju;
8)
inne zadania wskazane przez Organizatora;
9)
pozostałe zadania wskazane w Regulaminie.
§  3. 
Zasady Przystąpienia do Turnieju.
1. 
Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
jest studentem Uczelni na kierunku prawo albo aplikantem radcowskim;
3)
zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W Turnieju nie mogą brać udziału:
1)
pracownicy Organizatora oraz współpracownicy (tj. osoby i podmioty współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych), oraz inne osoby związane z organizacją Turnieju;
2)
osoby najbliższe wobec osób wymienionych w pkt 1, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. 
Aby wziąć udział w Turnieju należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Turnieju (dalej: "Formularz Rejestracyjny").
4. 
Warunkiem rejestracji jest:
1)
prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych:
a)
imienia i nazwiska Uczestnika,
b)
numeru legitymacji studenckiej albo numeru legitymacji aplikanta radcowskiego,
c)
wskazanie Uczelni, której studentem jest Uczestnik, albo Okręgowej Izby Radców Prawnych, w której Uczestnik odbywa aplikację radcowską.
d)
adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego Uczestnika;
2)
potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.
5. 
Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu traktowane jest jako zgłoszenie udziału w Turnieju.
6. 
Udział w Turnieju biorą tylko Uczestnicy, którzy wypełnili Formularz Rejestracyjny w sposób spełniający wymagania przewidziane w Regulaminie i zaakceptowali Regulamin oraz pozytywnie przeszli weryfikację zgłoszonych danych.
7. 
Organizator ma prawo do poprawiania danych w przypadku omyłek pisarskich zgłoszonych przez Uczestnika, bez potrzeby ponownego przesyłania danych za pomocą Formularzy Rej estracyj nych.
8. 
W ciągu 24 godzin od otrzymania Formularza Rejestracyjnego, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszenia oraz zgodności treści Formularza Rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu z wymogami Regulaminu. Formularze Rejestracyjne lub akceptacje Regulaminu niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niezgodne z Regulaminem, są nieważne, a Uczestnicy nie są kwalifikowani do udziału w Turnieju. O powyższym fakcie Organizator poinformuje Uczestnika.
9. 
Naruszenie postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Turnieju.
10. 
Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywa się za pośrednictwem drogi elektronicznej z wykorzystaniem indywidualnego konta Uczestnika. Dopuszcza się również porozumiewanie drogą telefoniczną, z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego Uczestnika.
§  4. 
Harmonogram.

Ustalony zostaje następujący harmonogram Turnieju:

1. 
Rejestracja - od 23 września 2022 r. do 3 października 2022 r. do godziny 12:00;
2. 
Etap merytoryczny Turnieju - 5 października 2022 r. o godzinie wskazanej przez Organizatora;
3. 
Ogłoszenie wyników - w terminie do 3 dni od dnia przeprowadzenia Etapu merytorycznego Turnieju;
4. 
Konferencja i spotkanie z uroczystym wręczeniem nagród - 17 października 2022 r. o godzinie wskazanej przez Organizatora
§  5. 
Zasady przeprowadzenia Turnieju.
1. 
Etap merytoryczny Turnieju przeprowadzany jest online za pomocą specjalnej strony internetowej w dniu 5 października 2022 r.
2. 
Link do strony, na której zostanie przeprowadzony Etap merytoryczny Turnieju, oraz dane do logowania dla Uczestników Turnieju, Organizator prześle na indywidualne konto Uczestnika.
3. 
Etap merytoryczny Turnieju polega na rozwiązaniu samodzielnie przez każdego Uczestnika zadania konkursowego w postaci testu jednokrotnego wyboru zawierającego 40 pytań, wypełnianego online.
4. 
Na rozwiązanie zadania konkursowego Uczestnicy mają 25 minut.
5. 
Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie Uczestnik może otrzymać 40 punktów.
6. 
Wiadomość potwierdzającą rozwiązanie testu Organizator przesyła na indywidualne konto Uczestnika.
7. 
Ocena testu Etapu merytorycznego Turnieju, ustalenie wyników Etapu merytorycznego Turnieju, w tym wyłonienie Laureatów dokonywana jest przez Organizatora na podstawie weryfikacji przez system komputerowy Organizatora rozwiązań testu dokonanych przez Uczestników.
8. 
Wyniki Etapu merytorycznego Turnieju ogłaszane są na stronie internetowej Turnieju oraz na indywidualnym koncie Uczestnika w terminie do 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.
9. 
Laureatami w danej kategorii Uczestników zostają Uczestnicy, którzy uzyskali trzy kolejno najlepsze wyniki (najwyższą liczbę punktów) z zastrzeżeniem ust. 10. W zależności od uzyskanego wyniku Laureat otrzymuje I, II lub III miejsce.
10. 
W przypadku uzyskania równej liczby punków przez Uczestników Etapu merytorycznego Turnieju, o wyniku decyduje czas wykonania zadania.
11. 
Niezwłocznie po przeprowadzeniu Etapu merytorycznego Turnieju, KOT sporządza - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu - protokół, który przekazuje Organizatorowi.
§  6. 
Zakres wiedzy.

Zakres wiedzy niezbędny do przygotowania się Uczestników do wzięcia udziału w Turnieju obejmuje podstawowe zagadnienia prawne dotyczące Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§  7. 
Nagrody.
1. 
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody pieniężne dla Laureatów w poszczególnych kategoriach Uczestników:
1)
w kategorii aplikantów radcowskich:
a)
za zajęcie I miejsca - nagroda wysokości 3000 zł netto,
b)
za zajęcie II miejsca - nagroda w wysokości 2000 zł netto,
c)
za zajęcie III miejsca - nagroda w wysokości 1000 zł netto;
2)
w kategorii studentów:
a)
za zajęcie I miejsca - nagroda wysokości 2000 zł netto,
b)
za zajęcie II miejsca - nagroda wysokości 1000 zł netto,
c)
za zajęcie III miejsca - nagroda wysokości 500 zł netto.
2. 
Organizator przewiduje wyróżnienia w postaci dyplomu dla jednego Uczestnika będącego aplikantem radcowskim z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych, który osiągnął najlepszy wynik w Etapie merytorycznym Turnieju w kategorii aplikantów radcowskich spośród aplikantów radcowskich z danej Okręgowej Izby Radców Prawnych uczestniczących w Turnieju.
3. 
W konferencji i spotkaniu, o których mowa w § 4 ust. 4, udział wezmą Laureaci i osoby wyróżnione, o których mowa w ust. 2. Organizator przekaże dodatkowe zaproszenia na konferencję i spotkanie czterem Uczestnikom będącym aplikantami radcowskimi z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych, którzy osiągnęli kolejno cztery najlepsze wyniki w Etapie merytorycznym Turnieju w kategorii aplikantów radcowskich spośród aplikantów radcowskich z danej Okręgowej Izby Radców Prawnych uczestniczących w Turnieju (z wyłączeniem osób wyróżnionych, o których mowa w ust. 2).
4. 
Organizator dokona zwrotu kosztów za dojazd na konferencję i spotkanie, o których mowa w § 4 ust. 4. Zwrot kosztów uzależniony jest od środka przejazdu:
-
w przypadku transportu kolejowego (klasa II) bądź autobusowego zwrot kosztów nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionego druku delegacji wraz z załączonymi biletami.

Wypełnione oryginały delegacji należy przesłać poczta tradycyjną na adres Organizatora (Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15; 01-797 Warszawa) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyła się podróż.

5. 
Nagrody pieniężne są wypłacane przelewem na rachunki bankowe Laureatów. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest przesłanie przez Laureata niezwłocznie po zakończeniu Etapu merytorycznego Turnieju, na adres e-mail: konkurs@kirp.pl, informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przelana nagroda, oraz dyspozycji do przelania kwoty nagrody pieniężnej na wskazany rachunek bankowy według wzoru zawartego w załączniku nr 2.
6. 
W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do nagród przyznanych w Turnieju, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, organizator przyzna Laureatom dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości przyznanej nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku od przyznanej nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od Laureatów podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat Turnieju zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagród.
§  8. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
1. 
Laureaci mogą zostać poproszeni o wyrażenie zgody na utrwalanie swojego wizerunku podczas rozdania nagród w postaci zdjęć lub nagrań oraz jego rozpowszechniania przez Organizatora.
2. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmować będzie takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronie internetowej, w social mediach administrowanych przez Organizatora, w wydawnictwach Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora - w celu promocji, informowania i przedstawiania relacji z Turnieju. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku. Brak udzielenia zgody nie wpływa na możliwość udziału Uczestnika w Turnieju.
§  9. 
Sprawy sporne. Wykluczenie z udziału w Turnieju. Odwołania.
1. 
Wszelkie sprawy sporne dotyczące Turnieju rozstrzyga KOT.
2. 
Sprawy nieuregulowane postanowieniami Regulaminu rozstrzyga KOT.
3. 
Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Turnieju bez podania przyczyny oraz prawo do niewyłaniania Laureatów.
4. 
Uczestnicy Turnieju naruszający Regulamin mogą być wykluczeni z udziału w Turnieju. Wykluczenie dotyczy w szczególności sytuacji takich jak: niesamodzielne rozwiązywanie testów wiedzy, korzystanie z niedozwolonych pomocy. Decyzje o wykluczeniu podejmuje KOT.
5. 
Prawo do odwołania od wyniku danego etapu Turnieju, sposobu jego przeprowadzenia oraz decyzji o wykluczeniu z udziału w Turnieju przysługuje Uczestnikom.
6. 
Odwołanie wnosi się do powołanego przez KOT Zespołu ds. Odwołań nie później niż w terminie 1 dnia od dnia powstania w ocenie Uczestnika podstawy do wniesienia odwołania.
7. 
Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
8. 
Odwołanie jest rozpatrywane przez Zespół ds. Odwołań w terminie 1 dnia od dnia ich przekazania Zespołowi. Rozstrzygnięcie Zespołu ds. Odwołań jest ostateczne.
9. 
Komunikacja w sprawie odwołań odbywa się drogą elektroniczną.
10. 
Odwołania złożone po terminie oraz niezawierające uzasadnienia nie są rozpoznawane.
§  10. 
Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) informuje się, że:

1. 
Administratorem danych osobowych Uczestników Turnieju jest Organizator - Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej też: "Administrator"), działająca przez Krajową Radę Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, e-mail adres: kirp@kirp.pl.
2. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby Administratora.
3. 
Cele i podstawy prawne przetwarzania:
-
art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu realizacji umowy - w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną;
-
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
-
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu przeprowadzenia Turnieju i umożliwienia Uczestnikom wzięcia w nim udziału, opracowania relacji oraz promowania wydarzenia (w tym z wykorzystaniem wizerunku), opublikowania informacji o Laureatach oraz archiwizację dokumentacji, a także prowadzenia weryfikacji przesłanych dokumentów, bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. 
Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu, a w przypadku Laureatów dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ogłoszenia wyników Turnieju. Dane Uczestników, którzy otrzymają nagrody pieniężne, będą przechowywane przez okres 6 lat.
5. 
Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być organy i podmioty określone w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą również podmioty działające na zlecenie i w imieniu Administratora. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko będą udostępnione na stronach www. administrowanych przez Administratora. Wizerunki będą udostępniane na stronach www, publikacjach i social mediach zarządzanych przez Administratora. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do dalszego udostępniania wizerunku Administrator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania bez konieczności zebrania wydanych wcześniej materiałów w postaci publikacji. Odbiorcami wizerunków może być nieograniczony krąg odbiorców, w zakresie wskazanym w treści zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku.
6. 
Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełniania i wysłania Formularza Rejestracyjnego, uczestniczenia w Turnieju oraz ogłoszenia wyników Turnieju. Niepodanie danych uniemożliwi uczestniczenie w Turnieju.
7. 
Administrator przetwarza dane w sposób zautomatyzowany w celu monitorowania działań podejmowanych przez Uczestników, jednak Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników w celu podejmowania automatycznych decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na wpływ na Uczestników.
8. 
Uczestnikowi przysługują prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
9. 
Jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§  11. 
Świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. 
Organizator jest jednocześnie administratorem usług świadczonych drogą elektroniczną, co nie wyłącza możliwości powierzenia wykonywania usługi innemu podmiotowi w imieniu i na rzecz Organizatora. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
2. 
Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
1)
rejestrację Uczestników na podstawie Formularza Rejestracyjnego;
2)
kontakt z Organizatorem Turnieju za pomocą adresu e-mail podanego na stronie;
3)
udział w Etapie merytorycznym Turnieju w formie quizu online;
3. 
Organizator świadczy usługi na rzecz Uczestników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: "Usługi").
4. 
Każdy Uczestnik od momentu dokonania zgłoszenia zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. 
Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na stronie Turnieju.
6. 
Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem na skorzystanie z Usługi.
7. 
Uczestnik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami mailowo pod adresem admin.kirp@inteligames.eu. Organizator rozpatrzy każdorazowo zgłoszenie w czasie 48 h od jego otrzymania - w okresie od 23 września do zakończenia Turnieju.
8. 
Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Organizatora, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wulgarnych wypowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usuwania wypowiedzi naruszających powyższe zakazy.
9. 
Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą Google Chrome, FireFox (dowolny), Internet Explorer 8,9; minimum procesor 1000 Mhz; minimum łącze 1MB; Windows 7 (lub wyższy); Linux.
10. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość połączenia internetowego ze stroną Turnieju lub zerwanie takiego połączenia w trakcie trwania Turnieju, spowodowane czynnikami niepozostającymi pod kontrolą Organizatora (np. spadek jakości łącza internetowego Uczestnika). Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania reklamacji czy odwołań w takim przypadku.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ z Etapu merytorycznego Turnieju

Załącznik Nr  2

Dyspozycja wypłaty nagrody pieniężnej w związku z uczestnictwem w Turnieju Konstytucyjnym dla Studentów Szkół Wyższych i Aplikantów Radcowskich w roku 2022