PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r. postanawia, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala regulamin trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych, który stanowi załącznik do uchwały.
§  2.  Traci moc Uchwała 1/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 201 lr. w sprawie regulaminu trybu zgłoszenia wraz z rekomendacjami, trybu wyboru i wyborów uzupełniających członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych

§  1.  Wybory członków Akademii Młodych Uczonych odbywając się co dwa i pół roku. Prezydium Akademii w drodze uchwały ustala liczbę wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych nie większą niż 18 osób, w podziale na poszczególne wydziały oraz określa dodatkowe kryteria zgłaszania kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych.
§  2.  Kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić:
1) trzech członków Akademii, lub
2) rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
3) rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej."
§  3. 
1.  Kapituła do spraw Akademii Młodych Uczonych, zwana dalej "Kapitułą" ogłasza nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.
2.  Ogłoszenie powinno określać w szczególności:
1) uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych;
2) kryteria jakie powinni spełniać kandydaci na członków Akademii Młodych Uczonych;
3) termin i miejsce zgłaszania kandydatur.
3.  Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) wskazanie zgłaszającego;
2) dane osobowe kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych;
3) wskazanie dorobku naukowego kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych;
4) rekomendację;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4.  Kandydatury zgłoszone po terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
§  4. 
1.  Kapituła po zbadaniu zgłoszeń od strony formalnej przekazuje je wydziałom do zaopiniowania i określa termin do udzielenia odpowiedzi.
2.  Wydziały przekazują do Kapituły listę kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych w liczbie określonej uchwałą Prezydium Akademii, o której mowa w § 1.
§  5.  Kandydatami na członków Akademii Młodych Uczonych są osoby rekomendowane Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przez wydziały.
§  6. 
1.  Przewodniczący Kapituły przekazuje Prezesowi Akademii listę kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych wraz z pełną dokumentacją.
2.  Prezes Akademii przedkłada Prezydium Akademii informacje o kandydatach na członków Akademii Młodych Uczonych.
3.  Prezes Akademii wnosi na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii wniosek o dokonanie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.
4.  Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonuje wyboru członków Akademii Młodych Uczonych w drodze uchwały w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
§  7. 
1.  1. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej oraz wskazuje dyscypliny reprezentowane przez kandydatów.
2.  Głos jest nieważny jeżeli na karcie do głosowania dopisano dodatkowe nazwiska.
§  8.  W przypadku skazania członka Akademii Młodych Uczonych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, Kapituła zawiadamia Zgromadzenie Ogólne Akademii o utracie przez tę osobę statusu członka Akademii Młodych Uczonych.
§  9. 
1.  W przypadku naruszenia zasad etyki w nauce przez członka Akademii Młodych Uczonych, Kapituła z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Akademii wszczyna postępowanie wyjaśniające.
2.  Kapituła zawiadamia zainteresowanego o stawianych mu zarzutach i przyjmuje od niego wyjaśnienia w tej sprawie.
3.  Kapituła przekazuje zebrane materiały do zaopiniowania właściwemu ze względu na zakres reprezentowanej przez członka Akademii Młodych Uczonych dyscypliny wydziałowi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące oraz Komisji do spraw etyki w nauce.
4.  Kapituła w przypadku uznania zarzutu za zasadny przygotowuje wniosek o pozbawienie członkostwa i przekazuje go Prezesowi Akademii.
5.  Prezes po uzyskaniu opinii Prezydium Akademii przedkłada wniosek o pozbawienie statusu członka Akademii Młodych Uczonych Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii, które podejmuje uchwałę zgodnie z 63 ust. 2 statutu Akademii.
§  10. 
1.  Członek Akademii Młodych Uczonych może złożyć do Kapituły wniosek o rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych wraz z uzasadnieniem.
2.  Przewodniczący Kapituły przekazuje wniosek Przewodniczącemu Akademii Młodych Uczonych i Prezesowi Akademii, który przedkłada wniosek o rezygnacji Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.
3.  Członkostwo ustaje z dniem przyjęcia rezygnacji przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

Uzasadnienie

Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 18 czerwca 2018 r. przyjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk (Uchwała Nr 4/2018), która podaje nową nazwę regulaminu odnoszącego się do wyborów członków AMU: "Regulamin trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych". Dlatego też przygotowany został nowy tekst regulaminu uwzględniający brak wyborów uzupełniających, które były przewidziane w poprzednim dokumencie.

Dodatkowo, na wniosek Kapituły ds. AMU oraz Akademii Młodych Uczonych, wprowadzony został zapis określający czas pomiędzy wyborami członków AMU i ograniczającego liczbę wybieranych członków AMU. Celem tego zapisu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Akademii Młodych Uczonych.