PAN.2017.11.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 39 /2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych

Na podstawie § 35 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), Prezydium Polskiej Akademii Nauk, postanawia, co następuje:
§  1.  Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala regulamin określający tryb wyboru członków i organów komitetów naukowych, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Tracą moc uchwała nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów oraz uchwały ją zmieniające: uchwała nr 32/2011 Prezydium PAN z dnia 1 lipca 2011 r., uchwała nr 9/2012 Prezydium PAN z dnia 24 stycznia 2012 r., uchwała nr 56/2015 Prezydium PAN z dnia 22 września 2015 r., uchwała nr 80/2015 Prezydium PAN z dnia 1 grudnia 2015 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych

§  1. 
1.  W skład komitetu naukowego, zwanego dalej "Komitetem" wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyniku wyborów. Decyzję o liczbie wybranych członków w poszczególnych Komitetach podejmuje Wydział na zebraniu plenarnym.
2.  Członkiem Komitetu z wyboru może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
3.  W skład Komitetu wchodzą również członkowie krajowi Akademii i członkowie Akademii Młodych Uczonych (AMU), których nie wlicza się do liczby, o której mowa w ust. 1. Członkowie AMU, mimo wygaśnięcia członkostwa w AMU, zachowują status członka Komitetu, w którego pracach biorą udział, do końca jego kadencji.
4.  Członkowie krajowi Akademii i członkowie AMU zgłaszają Dziekanowi Wydziału właściwego ze względu na działalność Komitetu, swój udział w pracach Komitetu lub są zapraszani do uczestniczenia w jego pracach.
5.  Członkowie krajowi Akademii i członkowie AMU mogą wchodzić w skład nie więcej niż dwóch Komitetów.
6.  Osoba niebędąca członkiem Akademii lub Akademii Młodych Uczonych może być członkiem tylko jednego Komitetu.
7.  Komitet może w trakcie kadencji zapraszać do swojego składu specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego niezależenie od ich stopnia naukowego, których liczba razem nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
8.  Zaproszonych specjalistów powołuje w skład Komitetu Dziekan Wydziału na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
9.  Komitet, na zasadach określonych w regulaminie Komitetu może wybrać honorowego przewodniczącego Komitetu. Funkcja honorowego przewodniczącego Komitetu jest dożywotnia.
10.  W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.
11.  Uchwała zebrania plenarnego dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
12.  Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu wybrani na dotychczasowych zasadach zachowują swój status.
§  2. 
1.  Dziekan Wydziału w porozumieniu z ustępującymi Przewodniczącymi Komitetów powołuje Komisję Wyborczą działającą przy Wydziale i ogłasza terminy przeprowadzenia wyborów oraz tryb głosowania: elektroniczny lub papierowy.
2.  Informacja o wyborach jest umieszczana na stronach internetowych Akademii i Komitetów.
3.  Komisja Wyborcza na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) ustala i akceptuje listę osób mających bierne i czynne prawo wyborcze (osoby co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego).
4.  Osoby uprawnione do kandydowania na członków komitetu otrzymują deklarację, w której zgłaszają zgodę lub brak zgody na kandydowanie.
5.  Osoby, które wyrażą zgodę na kandydowanie wraz z deklaracją przesyłają do Komisji Wyborczej krótką informację o swoim dorobku naukowym.
6.  Lista jest ogłaszana na stronach komitetów wraz z instrukcją głosowania.
7.  Osoby uprawnione do głosowania otrzymują kartę do głosowania, na której wpisują nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż ustalona, zgodnie z § 1 ust. 1. i dostarczają kartę do głosowania do Komisji Wyborczej.
8.  Wybory członków Komitetu odbywają się w głosowaniu tajnym.
9.  Komisja ustała wynik wyborów i listę kandydatów przekazuje Dziekanowi Wydziału.
10.  W przypadku, gdy liczba osób, które otrzymały równą liczbę głosów, przekracza liczbę członków Komitetu zgodną z § 1 ust. 1, wyboru kandydatów spośród osób o równej liczbie głosów dokonuje zebranie plenarne Wydziału w głosowaniu tajnym.
§  3.  Termin zgłaszania kandydatów, o których mowa w § 2 ust. 4 ustala Dziekan Wydziału w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Wyborczej Wydziału.
§  4.  Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału.
§  5. 
1.  Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, w obecności co najmniej połowy członków, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów:
1) przewodniczącego-elekta Komitetu;
2) zastępcę lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu;
2.  Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezydium Akademii.
3.  Wniosek o powołanie Przewodniczącego Komitetu przekazuje Prezesowi PAN Dziekan Wydziału w porozumieniu z Wiceprezesem nadzorującym prace Wydziału, w którego strukturach działa Komitet.
4.  Przewodniczący Komitetu może pełnić swoją funkcję najwyżej przez dwie kolejne, pełne kadencje.
5.  W obradach Prezydium Komitetu mogą też uczestniczyć zaproszeni członkowie Komitetu bez głosu stanowiącego.
6.  Komitet na zebraniu plenarnym ustala strukturę z ewentualnym podziałem na sekcje, komisje i zespoły zadaniowe oraz może powołać specjalistów do swojego składu zgodnie z § 1 ust. 7. W trakcie kadencji ustalenia mogą podlegać zmianom po zatwierdzeniu odpowiednich wniosków przez Dziekana Wydziału.
7.  W skład poszczególnych sekcji, komisji i zespołów zadaniowych nie może wchodzić więcej niż 10 osób.
8.  W skład komisji i sekcji powoływanych przez zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały, mogą wchodzić osoby niebędące członkami Komitetu.
1) przewodniczącymi sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu,
2) uchwała w sprawie powołania sekcji i komisji Komitetu wymaga akceptacji Wiceprezesa Akademii nadzorującego działalność komitetów.
9.  W skład zespołu zadaniowego, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały mogą wchodzić tylko osoby będące członkami Komitetu.
1) uchwała w sprawie powołania zespołów zadaniowych wymaga akceptacji Dziekana Wydziału.
10.  Szczegółowe zasady działalności Komitetu określa regulamin uchwalony przez zebranie plenarne Komitetu i zatwierdzony na wniosek Dziekana Wydziału przez Wiceprezesa Akademii sprawującego nadzór na Wydziałem.
§  6. 
1.  W przypadku zmian w składzie osobowym Komitetu w części pochodzącej z wyboru, spowodowanych przyczynami losowymi członkiem Komitetu zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Komitetu w wyborach.
2.  W przypadku odwołania, rezygnacji, trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komitetu, zastępcę przewodniczącego Komitetu lub członka Prezydium Komitetu, na zebraniu Plenarnym członkowie Komitetu dokonują wyboru uzupełniającego składu Władz Komitetu zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2.
3.  Kadencja osób, o których mowa w ust. 1 i 2, kończy się wraz z upływem kadencji Komitetu.