Regulamin powoływania oraz zakres działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii. - OpenLEX

Regulamin powoływania oraz zakres działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2011.4.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 16
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie regulaminu powoływania oraz zakresu działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii

Na podstawie § 29 ust. 2 statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 27 grudnia 2010 r., postanawiam, co następuje:
§  1.
Nadaję regulamin określający tryb powoływania oraz zakres działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin

powoływania oraz zakres działalności

Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii, zwana dalej "Radą", jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii.

§ 1.
W skład Rady wchodzi trzynastu dyrektorów jednostek naukowych Akademii, które są objęte zakresem działania właściwych wydziałów Akademii lub nadzorem właściwych wiceprezesów Akademii.
§  2.
Kadencja Rady odpowiada kadencji Prezydium Akademii.
§  3.
1.
Wyboru przedstawicieli dyrektorów jednostek naukowych Akademii do Rady dokonuje się nie później niż dwa miesiące przed upływem kadencji dotychczasowej Rady.
2.
Dyrektorzy jednostek naukowych Akademii dokonują wyboru przedstawicieli do Rady podczas zebrań zwołanych przez przewodniczących właściwych rad kuratorów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zebranie dyrektorów zagranicznych stacji naukowych Akademii zwołuje wiceprezes Akademii, sprawujący nadzór nad działalnością tych stacji.
4.
Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie bierze udział z głosem stanowiącym w zebraniu dyrektorów jednostek naukowych Akademii, zwołanym przez przewodniczącego rady kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii.
5.
Przedstawicieli do Rady wybierają spośród siebie dyrektorzy jednostek naukowych Akademii, objętych zakresem działania właściwych wydziałów Akademii lub, w przypadku zagranicznych stacji naukowych, właściwego wiceprezesa Akademii:
1)
Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych oraz Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi - po trzech,
2)
Wydziału IV Nauk Technicznych - dwóch,
3)
Wydziału V Nauk Medycznych - jednego,
4)
zagranicznych stacj i naukowych - j ednego.
6.
Wyboru przedstawicieli dyrektorów jednostek naukowych Akademii, o których mowa w ust. 5, dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych dyrektorów jednostek naukowych.
7.
W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez większą liczbę kandydatów, przedstawicielami stają się kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§  4.
Prezes Akademii powołuje w skład Rady wybranych przedstawicieli dyrektorów jednostek naukowych Akademii.
§  5.
1.
W przypadku zakończenia pełnienia funkcji dyrektora przez dotychczasowego przedstawiciela dyrektorów jednostek naukowych Akademii do Rady, dokonuje się niezwłocznie wyboru nowego przedstawiciela, w trybie określonym w § 3 ust. 2-7.
2.
W razie zmian w składzie osobowym Rady w trakcie trwania kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołane osoby kończy się z upływem kadencji tej Rady.
§  6.
1.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Akademii i prowadzi je do chwili wyboru przewodniczącego Rady.
2.
Na pierwszym posiedzeniu Rada uchwala regulamin pracy oraz dokonuje wyboru przewodniczącego Rady, zastępcy lub dwóch zastępców przewodniczącego Rady -w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. Do wyboru przewodniczącego, zastępcy lub zastępców przewodniczącego przepis § 3 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku zakończenia pełnienia funkcji dyrektora jednostki naukowej Akademii przez dotychczasowego przewodniczącego Rady, po uzupełnieniu składu Rady, zastępca przewodniczącego Rady niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady w celu dokonania wyboru nowego przewodniczącego Rady, w trybie określonym w ust. 2.
§  7.
1.
Rada rozpatruje sprawy związane z działalnością jednostek naukowych Akademii, skierowane do niej przez Prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych Akademii lub podjęte z własnej inicjatywy.
2.
Sprawy obejmują, w szczególności:
1)
założenia wewnętrznych uregulowań Akademii dotyczące jednostek naukowych,
2)
podjęcie wspólnych inicjatyw przez jednostki naukowe,
3)
finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych.
3.
Na wniosek Prezesa PAN, Rada opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw nauki, w zakresie działalności jednostek naukowych Akademii.

§8 1. Rada przedstawia swoje opinie Prezesowi Akademii.

2.
W określonych sprawach, Prezes Akademii może upoważnić przewodniczącego Rady do reprezentowania na zewnątrz interesów jednostek naukowych Akademii.
§  9.
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku kalendarzowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§10 Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia Gabinet Prezesa w Kancelarii Akademii.

§  11.
1.
Wyboru przedstawicieli dyrektorów jednostek naukowych Akademii do Rady na kadencję 2011 - 2014 dokonuje się nie później niż do 30 maja 2011 r.
2.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Akademii nie później niż do 16 czerwca 2011 r.