Akt korporacyjny

PAN.2017.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2017 r.

DECYZJA Nr 46/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i poz. 1089), postanawia się, co następuje.
§  1.  Regulamin określa zasady powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, z uwzględnieniem specyfiki działalności zagranicznych stacji naukowych PAN.
§  2.  Kandydaci na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN wyłaniani są w drodze konkursu.
§  3. 
1.  Kandydat na dyrektora zagranicznej stacji naukowej powinien posiadać:
1) co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) co najmniej 5-letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych;
3) doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych;
4) udokumentowaną biegłą znajomość języka kraju, na terenie którego działa stacja i dobrą znajomość języka angielskiego;
5) kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora, odpowiednie do specyfiki działalności stacji.
2.  W przypadku gdy podstawowym zadaniem stacji jest działalność wspomagająca badania:
1) nie stosuje się ust. 1 pkt 1, a posiadanie przez kandydata co najmniej stopnia naukowego doktora będzie atutem;
2) kandydat powinien posiadać potwierdzone stażem pracy /referencjami kompetencje zawodowe w obszarze public relations, w tym niezbędne doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę działających na terenie kraju.
§  4. 
1.  Prezes PAN powołuje komisję konkursową w liczbie 7 osób, zwaną dalej "komisją" oraz wyznacza jej przewodniczącego:
1) nie później niż 4 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego dyrektora;
2) nie później niż 2 tygodnie od dnia, w którym powstała trwała przeszkoda w pełnieniu funkcji dyrektora przed upływem kadencji, bez względu na przyczynę.
2.  W skład komisji może wchodzić właściwy Wiceprezes PAN.
§  5.  Komisja obraduje na posiedzeniach i podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej

3 członków komisji.

§  6. 
1.  Na pierwszym posiedzeniu komisja ustala treść ogłoszenia o konkursie oraz harmonogram swoich prac.
2.  Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:
1) wymagane kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN;
2) wymagania wynikające ze specyfiki działalności pomocniczej jednostki naukowej PAN, niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora;
3) wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje i spełnienie wymagań formalnych;
4) sposób przedstawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju pomocniczej jednostki naukowej PAN;
5) planowany termin objęcia funkcji dyrektora;
6) miejsce i termin składania zgłoszeń.
3.  Ogłoszenie o konkursie, zatwierdzone przez Prezesa PAN, zamieszcza się na stronach internetowych PAN i pomocniczej jednostki naukowej PAN oraz w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibach PAN i pomocniczej jednostki naukowej PAN, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Ogłoszenie o konkursie na dyrektora zagranicznej stacji naukowej, zatwierdzone przez Prezesa PAN, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, podając co najmniej adres strony internetowej zawierającej szczegółowe informacje, o których mowa w ust. 2 oraz nazwę i numery telefonów jednostki zapewniającej obsługę administracyjną komisji.
§  7. 
1.  Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz przygotowuje ocenę kandydatur.
2.  Komisja wyłania kandydata na dyrektora i przedkłada propozycję Prezesowi PAN wraz z uzasadnieniem oraz dokumentację kandydatów dopuszczonych do konkursu.
§  8. 
1.  W przypadku braku zgłoszeń kandydatur lub stwierdzenia przez komisję, że żaden z kandydatów nie spełnia warunków formalnych, za zgodą Prezesa PAN następuje ponowne ogłoszenie konkursu, w trybie niniejszego regulaminu.
2.  W przypadku stwierdzenia przez Prezesa PAN naruszenia zasad przeprowadzenia konkursu, Prezes PAN powołuje nową komisję i następuje ponowne ogłoszenie konkursu, w trybie niniejszego regulaminu.
§  9. 
1.  Z zastrzeżeniem § 10 poniżej, dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN zatrudnia Prezes Polskiej Akademii Nauk, z zastosowaniem odpowiednio art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.
2.  Z zastrzeżeniem § 10 poniżej, dyrektor pomocniczej jednostki naukowej PAN pełni swoją funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.  Z zastrzeżeniem § 10 poniżej, ta sama osoba może pełnić funkcję dyrektora tylko przez dwie następujące po sobie kadencje.
§  10. 
1.  Dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN zatrudnia Prezes Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres trwania kadencji.
2.  Kadencja dyrektora zagranicznej stacji naukowej trwa 4 lata.
3.  Ta sama osoba może być zatrudniona na stanowisku dyrektora stacji tylko przez dwie następujące po sobie kadencje.
§  11.  Ogłoszenie o powierzeniu funkcji dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN, a w przypadku zagranicznej stacji naukowej o zatrudnieniu na stanowisku dyrektora stacji, zamieszcza się niezwłocznie na stronach internetowych PAN i pomocniczej jednostki naukowej PAN.
§  12.  Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN.
§  13.  Obsługę administracyjną komisji zapewnia właściwy wydział PAN, a w przypadku konkursu na dyrektora zagranicznej stacji naukowej Biuro Współpracy z Zagranicą.
§  14.  Traci moc decyzja Nr 37 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 października 2016 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
§  15.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. komórki organizacyjne Kancelarii PAN

2. pomocnicze jednostki naukowe PAN

3. Wydziały PAN