Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 1
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 33 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:

Rozdział  1

Uczestnicy Krajowego Zjazdu Lekarzy

§  1.
1. W Krajowym Zjeździe Lekarzy, zwanym dalej "Zjazdem", uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy na daną kadencję, których mandat nie wygasł z przyczyn wymienionych w art. 8 pkt 2-7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, zwani dalej "delegatami".
2. Naczelna Rada Lekarska lub Zjazd mogą zaprosić do uczestnictwa w obradach Zjazdu gości i ekspertów.
§  2.
1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Zjazdu i komisji zjazdowych.
2. Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.
3. Udział delegata w głosowaniach podczas posiedzeń Zjazdu i komisji zjazdowych jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
4. Przyczyną usprawiedliwiającą niemożność wzięcia przez delegata udziału w posiedzeniach Zjazdu jest:
1) choroba lub konieczność opieki nad bliską chorą osobą,
2) inne, niemożliwe do przewidzenia przeszkody.
§  3.
1. Obecność delegata na:
1) posiedzeniach Zjazdu potwierdzana jest elektronicznie lub własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności każdego dnia przed rozpoczęciem posiedzenia,
2) na posiedzeniach komisji zjazdowych potwierdzana jest w formie własnoręcznego podpisu na załączniku do protokołu.
2. Listy obecności sporządza się oddzielnie dla delegatów i dla pozostałych osób uczestniczących w Zjeździe.

Rozdział  2

Organy Zjazdu

§  4. Organami Zjazdu są:
1) Przewodniczący Zjazdu,
2) Prezydium Zjazdu,
3) komisje zjazdowe.
§  5. Prezydium Zjazdu tworzą: Przewodniczący Zjazdu, 3 Zastępców Przewodniczącego Zjazdu i 7 Sekretarzy Zjazdu.
§  6. Przewodniczący Zjazdu:
1) reprezentuje Zjazd,
2) przeprowadza wybory Zastępców Przewodniczącego Zjazdu, Sekretarzy Zjazdu i komisji zjazdowych przy pomocy członków Komisji Wyborczej, o której mowa w § 12,
3) zwołuje posiedzenia Zjazdu,
4) przewodniczy obradom Zjazdu,
5) przewodniczy obradom Prezydium Zjazdu,
6) podejmuje inne czynności wynikające z niniejszej uchwały, zwanej dalej "Regulaminem Zjazdu".
§  7.
1. Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu zastępują Przewodniczącego Zjazdu w zakresie przez niego określonym.
2. Sekretarze Zjazdu:
1) dokonują obliczeń głosów delegatów w głosowaniach jawnych,
2) przyjmują zapisy do udziału w dyskusji,
3) wskazani przez Przewodniczącego Zjazdu gromadzą dokumentację Zjazdu,
4) podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
3. Prezydium Zjazdu:
1) uczestniczy w przygotowaniach kolejnych posiedzeń Zjazdu,
2) rozstrzyga odwołania od decyzji Przewodniczącego Zjazdu,
3) wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
§  8.
1. Komisjami Zjazdu są:
1) Komisja Mandatowa,
2) Komisja Regulaminowa,
3) Komisja Uchwał i Wniosków,
4) Komisja Wyborcza,
5) Komisja Skrutacyjna.
2. Komisja zjazdu, zwana dalej "komisją", liczy nie więcej niż 15 członków.
3. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach.
5. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z działalności.
6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków.
7. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu.
§  9. Komisja Mandatowa:
1) ustala liczbę delegatów obecnych na Zjeździe i sprawdza ważność ich mandatów,
2) stwierdza uprawnienia Zjazdu do przeprowadzania wyborów jego organów oraz do podejmowania uchwał,
3) sporządza protokół zawierający:
a) nazwę, datę i miejsce Zjazdu,
b) skład komisji,
c) liczbę delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe,
d) liczbę delegatów obecnych na Zjeździe,
e) wskaźnik procentowy liczby delegatów obecnych na Zjeździe do liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe,
f) stwierdzenie ważności lub nieważności Zjazdu,
g) podpisy członków komisji,
4) stwierdza uprawnienia Zjazdu do dokonania wyboru Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców oraz członków Krajowej Komisji Wyborczej,
5) wykonuje inne zadania określone uchwałą Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów i tych delegatów, zwaną dalej "Regulaminem Wyborów".
§  10. Komisja Regulaminowa:
1) dokonuje wykładni Regulaminu Zjazdu,
2) wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
§  11. Komisja Uchwał i Wniosków:
1) przyjmuje propozycje w sprawie uchwał Zjazdu,
2) opracowuje pod względem redakcyjnym projekty uchwał Zjazdu,
3) przedstawia Zjazdowi wnioski o przyjęcie lub odrzucenie projektu uchwały.
§  12.
1. Komisję Wyborczą ustala spośród swoich członków, w drodze uchwały, Krajowa Komisja Wyborcza wybrana przez poprzedni Zjazd, zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu wyborów, wyznaczając Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza.
2. Komisja Wyborcza:
1) informuje o zasadach zgłaszania kandydatur na stanowiska i na członków organów, o których mowa w § 9 pkt 4,
2) przyjmuje zgłaszane kandydatury i przedstawia je Zjazdowi,
3) sporządza w porządku alfabetycznym listy kandydatów, o których mowa w pkt 1, przyjęte przez Zjazd oraz przygotowuje na ich podstawie właściwe karty do głosowania"
4) wykonuje inne zadania określone Regulaminem Wyborów,
5) sporządza protokół zawierający:
a) nazwę, datę i miejsce Zjazdu,
b) skład komisji,
c) opis czynności wykonywanych przez komisję,
d) podpisy członków komisji.
3. Załącznikami do protokołu Komisji Wyborczej są: protokół Komisji Mandatowej, zgłoszone kandydatury, lista kandydatów, protokół Komisji Skrutacyjnej..
§  13. Komisja Skrutacyjna:
1) przeprowadza głosowanie (głosowania) i ustala jego wyniki na stanowiska i na członków organów, o których mowa w § 9 pkt 4,
2) wykonuje inne zadania określone w § 28 Regulaminu Wyborów.
§  14.
1. Organy Zjazdu wybierają delegaci na Zjazd, z zastrzeżeniem § 12.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Zjazdu przysługuje delegatom, którzy nie utracili mandatu.
3. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do Prezydium Zjazdu oraz do Komisji Skrutacyjnej.
4. Wyboru organów Zjazdu dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba, że zgłoszony zostanie wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania tajnego.
§  15.
1. Prawo zgłoszenia kandydatur do organów Zjazdu przysługuje każdemu delegatowi.
2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się ustnie lub pisemnie, wskazując organ lub stanowisko, imię i nazwisko kandydata, numer jego mandatu, nazwę okręgowej izby lekarskiej, której kandydat jest członkiem oraz imię, nazwisko oraz numer mandatu delegata zgłaszającego, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło pisemnie - wymaga ono ponadto podpisu delegata zgłaszającego.
3. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§  16.
1. Wybory Przewodniczącego Zjazdu przeprowadza Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przy pomocy członków Krajowej Komisji Wyborczej, wybranej przez poprzedni Krajowy Zjazd Lekarzy.
2. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu i członka Komisji dokonuje się większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Zjazdu otrzyma jednakową liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczą ci kandydaci. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał w ponownym głosowaniu największą liczbę głosów.

Rozdział  3

Posiedzenia Zjazdu

§  17.
1. Zjazd obraduje na posiedzeniach.
2. Każdy dzień obrad stanowi oddzielne posiedzenie Zjazdu.
§  18.
1. Posiedzenia Zjazdu są jawne.
2. Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się w szczególności poprzez umożliwienie udziału w posiedzeniach Zjazdu prasie, radiu i telewizji.
3. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu lub co najmniej 30 delegatów może uchwalić tajność posiedzenia w czasie rozpatrywania określonego punktu porządku obrad Zjazdu.
4. Zjazd rozstrzyga o tajności obrad bez udziału gości i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku.
§  19.
1. Obradami Zjazdu kieruje Przewodniczący Zjazdu lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego przy pomocy Sekretarzy Zjazdu.
2. Przewodniczący Zjazdu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad niniejszego Regulaminu Zjazdu oraz porządku i powagi na sali posiedzeń.
§  20.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom i innym uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych dziennym porządkiem obrad posiedzenia Zjazdu.
2. Delegaci i inni uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad Zjazdu, zapisują się do głosu u Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę mówców.
3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zapisów.
4. Poza kolejnością zapisów Przewodniczący Zjazdu udziela głosu Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego, Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczącemu Komisji Regulaminowej.
5. Uczestnik Zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie, który będzie stanowić załącznik do sprawozdania stenograficznego.
6. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż 2 razy.
§  21.
1. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od spraw objętych przedmiotem obrad posiedzenia Zjazdu. Po dwukrotnym zwróceniu mówcy uwagi, Przewodniczący Zjazdu może odebrać temu mówcy głos.
2. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
3. Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestnik Zjazdu może odwołać się do Prezydium Zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie po otrzymaniu opinii Komisji Regulaminowej. Decyzję Prezydium Zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości Zjazdu. Decyzja Prezydium Zjazdu jest ostateczna.
§  22.
1. Przemówienie delegata w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie ad vocem nie dłużej niż 2 minuty; po upływie tego czasu Przewodniczący Zjazdu odbiera głos mówcy.
2. W debacie nad daną sprawą delegat może zabierać głos tylko dwa razy.
3. Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wystąpień, gdy jest to niezbędne ze względu na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji.
4. Przewodniczący Zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas przemówienia, po zasięgnięciu opinii Prezydium Zjazdu.
§  23.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad Zjazdu lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wystąpienie w tych sprawach nie może trwać dłużej niż trzy minuty.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad Zjazdu i przebiegu posiedzenia.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2) zamknięcie listy mówców,
3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
4) przejście do porządku dziennego,
5) zmianę porządku obrad,
6) odesłanie do komisji,
7) głosowanie bez dyskusji,
8) zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania,
9) ograniczenie czasu przemówień,
10) głosowanie imienne,
11) przeliczenie głosów,
12) uchwalenie tajności głosowania,
13) uchwalenie tajności posiedzenia,
14) stwierdzenie quorum.
4. Zjazd rozstrzyga o wnioskach formalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-12, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, większością głosów obecnych na sali delegatów.

Rozdział  4

Tryb podejmowania uchwał

§  24. Projekt uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad Zjazdu może zgłosić każdy delegat, Naczelna Rada Lekarska, Prezydium Zjazdu oraz Komisja Uchwał i Wniosków.
§  25.
1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały.
3. Wnioskodawcy mogą wycofać zgłoszony projekt uchwały, a także zgłaszać autopoprawki, do czasu poddania projektu pod głosowanie.
4. Każdy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków. Komisja zajmuje stanowisko wobec projektu uchwały, po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
5. W razie stwierdzenia przez Komisję, iż projekt uchwały jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub rażąco narusza obowiązujące przepisy prawne, podlega on zwrotowi wnioskodawcy ze stosownym uzasadnieniem.

Ponowne zgłoszenie projektu uchwały wymaga podpisu 20 delegatów.

6. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zjazdowi projekt uchwały, po zaopiniowaniu w trybie określonym w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5, wnosząc o:
1) przyjęcie bez poprawek,
2) przyjęcie z określonymi poprawkami,
3) odrzucenie.
7. Wniosek Komisji Uchwał i Wniosków o odrzucenie uchwały wymaga uzasadnienia.
8. Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą uchwały podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku formalnego.
§  26. Przewodniczący Zjazdu może zarządzić doręczenie delegatom na Zjazd projektów uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
§  27.
1. Do projektu uchwały delegaci mogą zgłaszać poprawki na posiedzeniu Zjazdu.
2. Komisja Uchwał i Wniosków obowiązana jest zaopiniować zgłoszone poprawki, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają one charakter merytoryczny.
§  28. Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca uchwały i Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków; następnie Przewodniczący Zjazdu zamyka dyskusję.
§  29.
1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania, i to jedynie przed rozpoczęciem głosowania.
2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie mandatu przez delegata.
3. O przeprowadzeniu głosowania imiennego lub tajnego decyduje Zjazd większością głosów na wniosek Prezydium Zjazdu lub na pisemny wniosek delegata.
4. Wyniki głosowania imiennego i tajnego ogłasza Przewodniczący Zjazdu.
5. Wyniki głosowania imiennego i tajnego są ostateczne.
§  30.
1. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy; delegaci wzywani kolejno, w porządku alfabetycznym przez Sekretarza Zjazdu, wrzucają do urny kartę do głosowania, opatrzoną swoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem mandatu.
2. Delegaci głosują imiennie, oznaczając na karcie do głosowania oddanie głosu za projektem, przeciw projektowi lub wstrzymanie się od głosu. Kartę do imiennego głosowania, na której nie znajduje się żadne wskazanie lub na której znajdują się dwa przeciwstawne wskazania, uznaje się jako nieważne oddanie głosu.
3. Wyniki głosowania imiennego obliczają Sekretarze Zjazdu i przekazują je Przewodniczącemu Zjazdu.
§  31.
1. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się 5-osobową Komisję Skrutacyjną.
2. Do głosowania tajnego stosuje się zasady określone w § 30 ust. 1 i 2, z tym że karta do głosowania nie zawiera imienia, nazwiska oraz numeru mandatu.
3. Wyniki głosowania tajnego Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje Przewodniczącemu Zjazdu.
§  32.
1. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeżeli wniosek taki został zgłoszony,
2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
3) głosowanie projektu uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
2. Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał.
§  33.
1. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 29 ust. 3
2. Uchwały Zjazdu podpisują członkowie Prezydium Zjazdu.
§  34.
1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
4. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.

Rozdział  5

Wybory

§  35. Wybory Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców oraz członków Krajowej Komisji Wyborczej odbywają się zgodnie z przepisami określonymi Regulaminem Wyborów.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  36.
1. Kandydatów zgłasza się zgodnie z przepisami § 20 Regulaminu Wyborów, na kartach zgłoszenia ustalonych przez Komisję Wyborczą.
2. W przypadku kandydatów zgłaszanych przez Naczelny Sąd Lekarski lub Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców do odpowiedniej uchwały powinny być dołączone karty zgłoszenia kandydatów, podpisane przez kandydata.
3. Kandydatura zgłoszona przez delegata na posiedzeniu Zjazdu, przed ustaleniem listy kandydatów, powinna być potwierdzona zgłoszeniem pisemnym na karcie zgłoszenia.
§  37.
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza wyniki wyborów w formie obwieszczenia, podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Zjazdu, odpowiednio na: Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców oraz członków Krajowej Komisji Wyborczej.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w najbliższym numerze Gazety Lekarskiej.
§  38.
1. Z przebiegu posiedzenia Zjazdu sporządza się stenogram, sprawozdanie stenograficzne oraz protokół, które stanowią jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na elektronicznych nośnikach głosu i obrazu.
3. Sprawozdanie stenograficzne obejmuje opracowany pod względem redakcyjnym i stylistycznym pełny zapis stenogramu przebiegu obrad.
4. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje opracowane pod względem redakcyjnym i stylistycznym zapis z przebiegu obrad, a także załączniki:
1) pełne teksty uchwał podjęte przez Zjazd,
2) pełne teksty uchwał podjętych przez komisje Zjazdu,
3) uchwała Krajowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 12 ust. 1,
4) protokół Komisji Wyborczej wraz z załącznikami, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5 i ust. 3,
5) przedłożone sprawozdania,
6) listy obecności,
7) inne materiały rozpatrywane przez Zjazd.

Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony, stanowi załącznik do sprawozdania stenograficznego. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokóle.

5. Sprawozdanie stenograficzne i protokół sporządza się w terminie 4 tygodni od zakończenia Zjazdu.
6. Sprawozdanie stenograficzne i protokół wyłożone będą przez okres 4 tygodni do wglądu uczestników Zjazdu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 w każdy dzień roboczy w godz. 900 - 1600 oraz zostaną zamieszczone na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej.
7. Informacja o wyłożeniu sprawozdania stenograficznego i protokółu do wglądu oraz terminie zgłoszenia poprawek i zastrzeżeń podlega niezwłocznemu zamieszczeniu na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej.
8. Delegat oraz każdy inny uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji, może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści sprawozdania stenograficznego lub protokółu w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia ich do wglądu.

Poprawki oraz zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Naczelnej Izby Lekarskiej.

9. Prezydium Zjazdu rozpatrzy i rozstrzygnie zgłoszone poprawki i zastrzeżenia w terminie 4 tygodni po zakończeniu terminu do ich zgłoszenia.
10. Decyzja Prezydium Zjazdu o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonej poprawki jest ostateczna.
11. Sprawozdanie stenograficzne i protokół podpisują członkowie Prezydium Zjazdu, ponadto sprawozdanie stenograficzne - sporządzający to sprawozdanie, a protokół również protokólant.
12. Protokół po uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek uważa się za przyjęty.
13. Prezydium Zjazdu przekaże Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprawozdanie stenograficzne i protokół posiedzeń Zjazdu w terminie 3 miesięcy od zakończenia Zjazdu.
§  39. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrom: Zdrowia, Sprawiedliwości, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innym właściwym instytucjom i organizacjom.
§  40. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Andrzej Sawoni /-/

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Matyja /-/

Włodzimierz Bednorz /-/

Andrzej Kunkel /-/

Ryszard Golański /-/

Jerzy Mazur /-/

Jacek Podolski /-/

Ryszard Majkowski /-/

Sekretarze:

Jolanta Orłowska-Heitzman /-/

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska /-/

Krystyna Małecka /-/

Medard Lech /-/

Zygmunt Źiółkiewicz /-/

Ewa Szpindor /-/

Jolanta Szczurko /-/