Akty korporacyjne

Adwok.2020.1.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 144/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie Regulaminu Nagrody "Adwokatka Roku"

§  1.  Uchwala się "Regulamin Nagrody Adwokatka Roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§  3.  Traci moc uchwała nr 98/2018 Prezydium NRA z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu Nagrody "Kobieta Adwokatury".

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Nagrody Adwokatka Roku