Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie regulaminu nadania odznaczenia "Meritus Pro Medicis"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i nr 113, poz. 657), uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się regulamin nadawania odznaczenia "Meritus Pro Medicis", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchyla się uchwałę Nr 18/12/VI z dnia 7 września 2012 r. w sprawie regulaminu nadania odznaczenia "Meritus Pro Medicis".
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin nadawania odznaczenia "Meritus Pro Medicis"

§  1. 
1.  Odznaczenie "Meritus Pro Medicis" zwane dalej "Odznaczeniem" przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.
2.  Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczenia.
§  2. 
1.  Kapitułę Odznaczenia stanowi 12 osób w tym:
1) Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
2) Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej,
3) Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich,
4) Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL,
5) Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,
6) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
7) Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
8) Trzech członków Naczelnej Rady Lekarskiej, w tym jeden lekarz dentysta, wybieranych w głosowaniu tajnym spośród członków NRL niebędących prezesami okręgowych rad lekarskich.
2.  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej tworzą Konwent Kapituły Odznaczenia.
§  3.  Kapituła powołuje ze swojego składu i odwołuje w drodze tajnego głosowania Kanclerza oraz Sekretarza.
§  4. 
1.  Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia następuje na podstawie złożonego wniosku.
2.  Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać członkowie i organy izb lekarskich.
3.  Wzór wniosku o nadanie Odznaczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.  Osoby, które otrzymały Odznaczenie, zwane dalej "Odznaczonymi", mogą popierać kandydaturę, zgłoszoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wystawiając list promocyjny. Wzór listu promocyjnego stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
5.  Do zadań Konwentu Kapituły należy:
1) przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności;
2) dokonywanie analizy działalności kandydata;
3) opiniowanie wniosku;
4) przedstawianie Kapitule wniosków wraz z opinią Konwentu Kapituły.
6.  Kanclerz Kapituły przekazuje wniosek prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej, celem zapoznania się, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Kapituły.
7.  Kanclerz Kapituły zaprasza na posiedzenie Kapituły osoby Odznaczone. Osoby te mają prawo wziąć udział w posiedzeniu Kapituły, bez prawa do udziału w głosowaniu.
8.  Wnioski o nadanie Odznaczenia rozpatrywane są przez Kapitułę co najmniej raz w roku kalendarzowym i mogą być składane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Kapituły ogłoszonym przez Kanclerza w Gazecie Lekarskiej i na stronach internetowych NIL.
9.  Wnioski dotyczące osób, które nie uzyskały odznaczenia w danym roku, mogą być składane ponownie w następnych latach.
§  5. 
1.  Kapituła Odznaczenia zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczenia. Dla ważności jej uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 osób z jej składu wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 1-8.
2.  Uchwała o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego głosowania.
3.  Odznaczenie przyznawane jest nie więcej niż 10 osobom, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, ale jednocześnie każda z nich musi uzyskać nie mniej niż ¾ ważnie oddanych głosów.
4.  Jeżeli liczbę głosów wystarczającą do zajęcia 10 miejsca uzyska więcej niż 1 osoba i w rezultacie ogólna liczba odznaczonych przekroczyłaby 10 osób, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na listę osób, które uzyskały ww. liczbę głosów. W tym głosowaniu każdy członek Kapituły może oddać głos tylko na tylu kandydatów, ilu może otrzymać odznaczenie.
5.  Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Odznaczenie w trakcie posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej lub na Krajowym Zjeździe Lekarzy.
§  6. 
1.  Wzór opinii Konwentu Kapituły o kandydacie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
2.  Wzór decyzji Kapituły stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA "MERITUS PRO MEDICIS" DANE KANDYDATA DO ODZNACZENIA

Imię ..............................................................................

Nazwisko .....................................................................

Miejsce pracy ..............................................................

Tytuł zawodowy ..........................................................

DANE WNIOSKODAWCY

Podmiot zgłaszający kandydata

(organ izby lekarskiej).....................................................................................

LUB

Nazwisko i imię lekarza

(w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata nie jest organ izby lekarskiej) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku - opis szczególnych zasług dla samorządu lekarzy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Wnioskodawcy

..................................................................

Data złożenia wniosku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

do Regulaminu

Do Kapituły Odznaczenia

"Meritus Pro Medicis"

Naczelnej Izby Lekarskiej

LIST PROMOCYJNY

Imię i nazwisko Odznaczonego ...........................................................................................

Data otrzymania Odznaczenia .............................................................................................

Nazwisko i imię kandydata, którego Odznaczony zamierza promować do nadania Odznaczenia " Meritus Pro Medicis"

..............................................................................................................................

Uzasadnienie

:......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podpis Odznaczonego

Data

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPINIA KONWENTU KAPITUŁY>

Data otrzymania wniosku ................................................................

Obecni na posiedzeniu Konwentu Kapituły w dniu ....................................Kanclerz Kapituły, Sekretarz Kapituły uznają, że:

- przedłożona rekomendacja jest wyczerpująca,

- uzasadnienie jest wystarczające,

- działalność w samorządzie / na rzecz samorządu lekarzy jest:

a/ wybitna,

b/ bardzo aktywna,

c/ aktywna,

Konwent Kapituły postanawia:

- pozytywnie zaopiniować wniosek

- negatywnie zaopiniować wniosek z powodu

OPINIA Konwentu Kapituły:

Konwent Kapituły proponuje przedłożenie wniosku wraz z

A/ POZYTYWNĄ
B/ NEGATYWNĄ
opinią na posiedzenie Kapituły w dniu

Załącznik Nr  4

DECYZJA KAPITUŁY:

W dniu
uczestniczyło w posiedzeniu KapitułyCzłonków
Po przedstawieniu wniosku o nadanie Odznaczenia "Meritus Pro Medicis" wraz z opinią Konwentu, po przeprowadzeniu dyskusji

za przyjęciem wniosku o nadanie Odznaczenia "Meritus Pro Medicis" oddano

głosów, co stanowi ....%.
przeciw wnioskowi oddanogłosów.

uchwała nr

Kapituła Odznaczenia "Meritus Pro Medicis"

nadaje Odznaczenie "Meritus Pro Medicis"

Panu/Pani

DATA

PODPIS KANCLERZAPODPIS SEKRETARZA