Regulamin Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.5.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 14 maja 2016 r.
w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) uchwala się, co następuje:

Rozdział  I

OBRADY ZJAZDU

§  1.
1.
Krajowy Zjazd Lekarzy obraduje w sprawach określonych w art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, zwanej dalej "ustawą" oraz w innych sprawach określonych art. 5 pkt 1-2, 12-18, 20-24 ustawy.
2.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
§  2.
1.
Wybory Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz członków Krajowej Komisji Wyborczej albo rozpatrzenie wniosku o odwołanie członków tych organów, organu lub osób zajmujących stanowiska w tych organach, Krajowy Zjazd Lekarzy lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy przeprowadza zgodnie z przepisami załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, zwanego dalej "Regulaminem wyborów".
2.
Wybory lub procedurę w trybie odwołania przeprowadza komisja wyborcza, wyłoniona w trybie określonym w § 30 Regulaminu wyborów, zwana dalej "Komisją Wyborczą".

Rozdział  II

UCZESTNICY KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

§  3.
1.
W Krajowym Zjeździe Lekarzy, zwanym dalej "Zjazdem", uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy, wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy na daną kadencję, zwani dalej "delegatami", których mandat nie wygasł z przyczyn wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy.
2.
Do udziału w Zjeździe uprawnieni są także, z głosem doradczym, niebędący delegatami na Zjazd członkowie ustępującej Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego i ustępujący Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępcy, a także członkowie Krajowej Komisji Wyborczej.
3.
W Zjeździe mogą brać udział także goście i eksperci zaproszeni przez Naczelną Radę Lekarską.
§  4.
1.
Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Zjazdu i komisji zjazdowych.
2.
Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.
3.
Udział delegata w głosowaniach podczas posiedzeń Zjazdu i komisji zjazdowych jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
4.
Przyczyną usprawiedliwiającą niemożność wzięcia przez delegata udziału w posiedzeniach Zjazdu jest:
1)
choroba albo konieczność sprawowania opieki nad bliską chorą osobą;
2)
inne, niemożliwe do przewidzenia przeszkody.
5.
Delegat, który nie uczestniczy w Zjeździe obowiązany jest przekazać informację o swojej nieobecności i jej przyczynie Sekretarzowi Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  5.
1.
Obecność delegata potwierdzana jest:
1)
na posiedzeniach Zjazdu, elektronicznie lub własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności każdego dnia przed rozpoczęciem Zjazdu;
2)
na posiedzeniach komisji zjazdowych własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności.
2.
Listy obecności sporządza się oddzielnie dla delegatów i dla pozostałych osób uczestniczących w Zjeździe.

Rozdział  III

ORGANY ZJAZDU

§  6.
Organami Zjazdu są:
1)
Przewodniczący Zjazdu;
2)
Prezydium Zjazdu;
3)
komisje zjazdowe.
§  7.
Prezydium Zjazdu tworzą: Przewodniczący Zjazdu, Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarze Zjazdu.
§  8.
Przewodniczący Zjazdu:
1)
reprezentuje Zjazd;
2)
przedstawia porządek obrad Zjazdu;
3)
przeprowadza wybory Zastępców Przewodniczącego Zjazdu, Sekretarzy Zjazdu i komisji zjazdowych;
4)
zwołuje posiedzenia Zjazdu;
5)
przewodniczy obradom Zjazdu;
6)
zwołuje i przewodniczy obradom Prezydium Zjazdu;
7)
podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
§  9.
1.
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu zastępuje Przewodniczącego Zjazdu w zakresie przez niego określonym.
2.
Sekretarze Zjazdu:
1)
dokonują obliczeń głosów delegatów podczas głosowań jawnych, jeżeli głosowanie nie odbywa się przez elektroniczny system głosowania;
2)
przyjmują zapisy do udziału w dyskusji;
3)
wskazani przez Przewodniczącego Zjazdu - gromadzą dokumentację Zjazdu;
4)
podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
3.
Prezydium Zjazdu:
1)
uczestniczy w przygotowaniach kolejnych posiedzeń Zjazdu;
2)
rozstrzyga odwołania od decyzji Przewodniczącego Zjazdu, o której mowa w § 21 ust. 1, w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków swojego składu;
3)
wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
§  10.
1.
Komisjami zjazdowymi są:
1)
Komisja Mandatowa;
2)
Komisja Regulaminowa;
3)
Komisja Uchwał i Wniosków.
2.
Komisja zjazdowa liczy nie mniej niż 5 i nie więcej niż 15 członków.
3.
Komisja zjazdowa wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4.
Komisja zjazdowa obraduje na posiedzeniach.
5.
Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa sprawozdanie z jej działalności.
6.
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków komisji.
7.
Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisuje jej przewodniczący i sekretarz.
§  11.
Komisja Mandatowa:
1)
ustala liczbę delegatów obecnych na Zjeździe i sprawdza ważność ich mandatów;
2)
stwierdza uprawnienia Zjazdu do:
a)
podejmowania uchwał,
b)
dokonania wyboru Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, innych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Wyborczej,
c)
głosowania w trybie odwołania;
3)
sporządza:
a)
w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. a, protokół zawierający:
nazwę, datę i miejsce Zjazdu,
skład Komisji,
liczbę delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe,
liczbę delegatów obecnych na Zjeździe,
wskaźnik procentowy liczby delegatów obecnych na Zjeździe do liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe,
stwierdzenie uprawnienia Zjazdu do podejmowania uchwał,
podpisy członków Komisji,
b)
w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b i c, protokół zawierający dane określone w § 27 ust. 3 pkt 3 Regulaminu wyborów.
§  12.
Komisja Regulaminowa:
1)
przedstawia Zjazdowi opinie w zakresie wykładni Regulaminu Zjazdu, na wniosek Przewodniczącego Zjazdu;
2)
zgłasza zastrzeżenia Przewodniczącemu Zjazdu co do przestrzegania Regulaminu Zjazdu;
3)
wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.
§  13.
1.
Komisja Uchwał i Wniosków:
1)
przyjmuje od delegatów lub przewodniczących organów Zjazdu albo Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej wnioski w sprawie uchwał Zjazdu;
2)
opracowuje pod względem redakcyjnym projekty uchwał Zjazdu;
3)
przedstawia Zjazdowi projekt uchwały razem z opinią dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia projektu, uwzględniając opinię, o której mowa w § 25 ust. 1.
2.
Komisja wyraża opinię o projekcie po uzyskaniu, w razie potrzeby, opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
§  14.
1.
Organy Zjazdu są wybierane przez delegatów na Zjazd.
2.
Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Zjazdu przysługuje delegatom, którzy nie utracili mandatu.
3.
Członkowie Komisji Wyborczej, będący delegatami, nie mogą kandydować do Prezydium Zjazdu lub do innych komisji zjazdowych.
4.
Wyboru organów Zjazdu dokonuje się w głosowaniu jawnym, określonym w § 29 ust. 2.
5.
Zjazd wybiera:
1)
Przewodniczącego Zjazdu;
2)
3 Zastępców Przewodniczącego, w tym jednego lekarza dentystę;
3)
5 Sekretarzy Zjazdu, w tym jednego lekarza dentystę;
4)
członków komisji zjazdowych, określonych w § 10 ust. 1.
§  15.
1.
Prawo zgłaszania kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Zjazdu oraz innych organów Zjazdu przysługuje delegatowi na Zjazd.
2.
Zgłoszenia kandydatur, o których mowa w ust. 1, dokonuje się ustnie, wskazując organ, imię i nazwisko kandydata, numer jego mandatu oraz imię, nazwisko i numer mandatu delegata zgłaszającego. Zgłoszenie kandydata powinno być potwierdzone jego zgodą na kandydowanie.
3.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§  16.
1.
Przewodniczącego Zjazdu wybiera Zjazd niezwłocznie po otwarciu Zjazdu. Wybory przeprowadza Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przy pomocy Komisji Wyborczej zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2 i 3.
2.
Wybory członków Prezydium Zjazdu przeprowadza Przewodniczący Zjazdu przy pomocy Komisji Wyborczej.
3.
Wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu dokonuje się zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
4.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Zjazdu otrzyma jednakową liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczą ci kandydaci. Wybrany zastaje kandydat, który otrzymał w ponownym głosowaniu największa liczbę głosów.
5.
Wybory członków komisji przeprowadza Przewodniczący Zjazdu przy pomocy sekretarzy Zjazdu. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  IV

PRZEBIEG OBRAD ZJAZDU

§  17.
1.
Zjazd obraduje na posiedzeniach.
2.
Każdy dzień obrad stanowi oddzielne posiedzenie.
§  18.
1.
Posiedzenia Zjazdu są jawne.
2.
Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się w szczególności poprzez umożliwienie obecności na posiedzeniach Zjazdu prasie, radiu i telewizji.
3.
Zjazd, może uchwalić tajność posiedzenia w czasie rozpatrywania określonego punktu porządku obrad Zjazdu.
4.
W tajnych obradach Zjazdu uczestniczą wyłącznie delegaci i osoby, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  19.
1.
Obradami Zjazdu kieruje, od chwili dokonania jego wyboru Przewodniczący Zjazdu lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego, przy pomocy Sekretarzy Zjazdu.
2.
Przewodniczący Zjazdu czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, Regulaminu Zjazdu oraz porządku i powagi na sali obrad.
§  20.
1.
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom i innym uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.
Delegaci i inni uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu u Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę mówców.
3.
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zapisów, może także udzielić głosu uwzględniając prawo do repliki (ad vocem). Poza kolejnością zapisów Przewodniczący Zjazdu udziela głosu Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczącemu Komisji Wyborczej i Przewodniczącemu Komisji Regulaminowej w sprawach związanych z działalnością danego organu lub komisji.

4.
Uczestnik Zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie, który będzie stanowić załącznik do protokołu.
5.
Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
§  21.
1.
Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od spraw objętych przedmiotem obrad Zjazdu. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi mówcy Przewodniczący Zjazdu może odebrać temu mówcy głos.
2.
Przewodniczący Zjazdu zwraca uwagę uczestnikowi Zjazdu, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
3.
Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu, o których mowa w ust. 1, uczestnik może odwołać się do Prezydium Zjazdu, które rozpatruje sprawę niezwłocznie po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej. Decyzję Prezydium Zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości Zjazdu. Decyzja Prezydium Zjazdu jest ostateczna.
§  22.
1.
Wstąpienie delegata w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie ad vocem nie dłużej niż 2 minuty; po upływie tego czasu Przewodniczący powinien odebrać głos mówcy.
2.
Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
3.
W debacie nad daną sprawą delegat może zabrać głos tylko 2 razy.
4.
Przewodniczący Zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas wystąpienia, po zasięgnięciu opinii Prezydium Zjazdu.
§  23.
1.
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad Zjazdu jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub w związku z dyskusją w celu sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wystąpienie w tych sprawach nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
2.
Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem obrad Zjazdu i przebiegu posiedzenia, i są rozpatrywane bezzwłocznie.
3.
Do wniosków formalnych zalicza się wniosek o:
1)
przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
2)
zamknięcie listy mówców;
3)
odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
4)
przejście do porządku dziennego;
5)
zmianę porządku obrad;
6)
odesłanie do komisji;
7)
głosowanie bez dyskusji;
8)
zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania;
9)
ograniczenie czasu przemówień;
10)
głosowanie imienne;
11)
przeliczenie głosów, jeżeli głosowanie nie odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego liczenia głosów;
12)
uchwalenie tajności głosowania;
13)
uchwalenie tajności posiedzenia;
14)
stwierdzenie kworum.
4.
Zjazd rozstrzyga o wnioskach formalnych, wymienionych w ust. 3 pkt 1-13, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku, zwykłą większością głosów.
5.
Wniosek o stwierdzenie kworum nie wymaga rozstrzygnięcia i jest wykonywany niezwłocznie.

Rozdział  V

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§  24.
Projekt uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad Zjazdu może zgłosić delegat, organ Zjazdu lub organ Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Krajowa Komisja Wyborcza.
§  25.
1.
Projekt uchwały:
1)
w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Lekarskiej;
2)
w sprawie regulaminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy,
3)
w sprawach dotyczących gospodarki finansowej izb lekarskich,

podlega zgłoszeniu na 30 dni przed terminem Zjazdu, Sekretarzowi Naczelnej Rady Lekarskiej, na wskazany adres e-mail, w celu uzyskania opinii odpowiedniego organu Naczelnej Izby Lekarskiej, Krajowej Komisji Wyborczej lub komisji Naczelnej Rady Lekarskiej.

2.
Projekty uchwał wraz z opiniami, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej przekazuje Komisji Uchwał i Wniosków w czasie pierwszego posiedzenia Zjazdu.
§  26.
1.
Projekty uchwały składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków.
2.
Przewodniczący Zjazdu może zarządzić doręczenie projektów uchwał delegatom na Zjazd.
3.
Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę podjęcia uchwały. Pod uzasadnieniem wnioskodawca umieszcza swój podpis oraz numer mandatu.
4.
Projekt uchwały, powinien być zaopiniowany przez Komisję Uchwał i Wniosków przed poddaniem go pod głosowanie Zjazdu. Opiniowaniu nie podlega projekt uchwały złożony przez organ Naczelnej Izby Lekarskiej lub Krajową Komisję Wyborczą.
5.
W razie stwierdzenia przez Komisję, że projekt uchwały jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub rażąco narusza obowiązujące przepisy prawne, podlega on zwrotowi wnioskodawcy ze stosownym uzasadnieniem. Ponowne zgłoszenie projektu uchwały wymaga podpisu 20 delegatów.
6.
Wnioskodawcy mogą wycofać zgłoszony projekt uchwały, a także zgłaszać autopoprawki do czasu poddania projektu pod głosowanie.
7.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zjazdowi projekt uchwały w ujednoliconej formie oraz opinię wraz z wnioskiem o:
1)
przyjęcie projektu uchwały bez poprawek;
2)
przyjęcie projektu uchwały z poprawkami;
3)
odrzucenie projektu uchwały.
8.
Opinia Komisji Uchwał i Wniosków dotycząca odrzucenia projektu uchwały wymaga uzasadnienia.
§  27.
1.
Do projektu uchwały delegaci mogą zgłaszać poprawki na posiedzeniu Zjazdu.
2.
Komisja Uchwał i Wniosków zobowiązana jest zaopiniować zgłoszone poprawki, o których mowa w ust. 1, jeżeli maja one charakter merytoryczny.
§  28.
1.
Projekt uchwały przedstawiony Zjazdowi przez Komisję Uchwał i Wniosków przewodniczący Zjazdu poddaje pod dyskusję.
2.
Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca i Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, a następnie Przewodniczący Zjazdu zamyka dyskusję.
§  29.
1.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego 0 sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem przez Przewodniczącego Zjazdu delegatów do głosowania.
2.
Głosowanie jest jawne i odbywa się przez elektroniczny system głosowania i podniesienie mandatu przez delegata.
3.
Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy. Delegaci w porządku alfabetycznym wzywani przez Sekretarza Zjazdu, wskazanego przez Przewodniczącego Zjazdu, wrzucają do urny kartkę do głosowania opatrzoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem mandatu.
4.
Delegaci głosują imiennie, oznaczając na karcie do głosowania oddanie głosu za projektem, przeciw lub wstrzymanie się od głosu. Kartę do imiennego głosowania, na której nie znajduje się żadne wskazanie lub na której znajdują się dwa przeciwstawne wskazania, uznaje się za nieważne oddanie głosu.
5.
Z głosowania imiennego Sekretarze Zjazdu niezwłocznie sporządzają protokół, w którym odnotowuje się imię i nazwiska głosującego delegata oraz sposób, w jaki głosował, tj. czy był "za", czy "przeciw" przyjęciu uchwały, czy też wstrzymał się od głosowania.
6.
Wyniki głosowania imiennego obliczają Sekretarze Zjazdu i przekazują je Przewodniczącemu Zjazdu.
§  30.
1.
W celu przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się co najmniej pięcioosobową komisję skrutacyjną.
2.
Do głosowania tajnego stosuje się zasady określone w § 29 ust. 3 i 4, z tym że karta do głosowania nie zawiera imienia, nazwiska oraz numeru mandatu osoby głosującej.
3.
Wyniki głosowania stwierdza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej i przekazuje Przewodniczącemu Zjazdu.
4.
Wyniki głosowania imiennego i tajnego ogłasza Przewodniczący Zjazdu.
5.
Wyniki głosowania imiennego i tajnego są ostateczne.
§  31.
1.
Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:
1)
głosowanie w sprawie odrzucenia projektu uchwały w całości, jeżeli wniosek taki został zgłoszony;
2)
głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;
3)
głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
2.
Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał.
§  32.
1.
Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2.
Uchwały Zjazdu podpisują wszyscy członkowie Prezydium Zjazdu.
§  33.
1.
Zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.
2.
Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek z uzasadnieniem, złożony przez co najmniej 20 delegatów.
3.
Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony i rozpatrzony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
4.
Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
§  34.
1.
Zjazd może podejmować:
1)
rezolucje - zawierające wezwanie określonego podmiotu do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;
2)
deklaracje - zawierające własne zobowiązania do określonego postępowania;
3)
apele - zawierające wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania albo propozycje rozpatrzenia określonych spraw, przez wskazany organ;
4)
stanowiska w określonej sprawie.
2.
Zjazd podejmuje w rezolucje, deklaracje, apele i stanowiska w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał, określonym w rozdziale V.
§  35.
Projekty uchwał zaopiniowane przez Komisję Uchwał i Wniosków, których Zjazd nie rozpoznał Przewodniczący Zjazdu przekazuje do rozpatrzenia Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Rozdział  VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  36.
1.
Z przebiegu posiedzenia Zjazdu sporządza się protokół, do którego załącza się nośnik elektroniczny głosu i obrazu, na którym utrwalono przebieg zjazdu, stanowiący jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2.
Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje opracowane pod względem redakcyjnym i stylistycznym zapis z przebiegu obrad, a także załączniki:
1)
pełne teksty uchwał podjęte przez Zjazd;
2)
pełne teksty uchwał podjętych przez komisje Zjazdu;
3)
uchwała Krajowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 30 ust. 1 Regulaminu wyborów;
4)
protokół Komisji Wyborczej wraz z załącznikami, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 3 oraz § 30 ust. 4 pkt 5 Regulaminu wyborów;
5)
przedłożone sprawozdania;
6)
listy obecności;
7)
inne materiały rozpatrywane przez Zjazd.
3.
Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony, stanowi załącznik do protokołu. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokole.
4.
Protokół sporządza się w terminie 4 tygodni od zakończenia Zjazdu.
5.
Protokół powinien być dostępny przez okres 4 tygodni do wglądu uczestników Zjazdu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 w każdy dzień roboczy w godz. 9.00-16.00 oraz na żądanie delegata przekazany pocztą elektroniczną.
6.
Informacja o dostępie do protokołu oraz o terminie zgłoszenia poprawek i zastrzeżeń podlega niezwłocznemu zamieszczeniu na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej.
7.
Delegat oraz każdy inny uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia ich do wglądu. Poprawki oraz zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Naczelnej Izby Lekarskiej.
8.
Prezydium Zjazdu rozpatrzy i rozstrzygnie zgłoszone poprawki i zastrzeżenia w terminie 4 tygodni po zakończeniu terminu do ich zgłoszenia.
9.
Decyzja Prezydium Zjazdu o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonej poprawki jest ostateczna.
10.
Protokół po uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek uważa się za przyjęty.
11.
Protokół podpisują członkowie Prezydium Zjazdu oraz protokolant.
12.
Prezydium Zjazdu przekaże Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej protokół posiedzeń Zjazdu wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 3 miesięcy od zakończenia Zjazdu.
§  37.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekaże uchwały oraz inne decyzje, określone w § 34, podjęte przez Zjazd Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrom: Zdrowia, Sprawiedliwości, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innym właściwym instytucjom i organizacjom.
§  38.
Traci moc uchwała Nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy.
§  39.
Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia podjęcia.

Przewodniczący:

Romuald Krajewski ....................................................

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Gałecki ....................................................

Marta Klimkowska-Misiak ....................................................

Grzegorz Krzyżanowski ....................................................

Anita Pacholec ....................................................

Andrzej Wojnar ....................................................

Marcin Andrzej Tatrzański ....................................................

Sekretarze:

Stefan Antosiewicz ....................................................

Stanisława Barańska ....................................................

Jacek Kotuła ....................................................

Jolanta Szczurko ....................................................

Jacek Tętnowski ....................................................

Jarosław Zawiliński ....................................................

Maria Dura ....................................................