Radc.2018.8.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 322/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu funkcjonowania redakcji dwumiesięcznika "Radca prawny"

Na podstawie § 6 uchwały Nr 42/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się Regulaminu funkcjonowania redakcji dwumiesięcznika "Radca prawny" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REDAKCJI DWUMIESIĘCZNIKA "RADCA PRAWNY"

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.  Wydawcą dwumiesięcznika "Radca Prawny", zwanego dalej "czasopismem", jest Krajowa Rada Radców Prawnych.
§  2.  Redakcja czasopisma, działa na podstawie uchwały Nr 42/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych oraz niniejszego regulaminu.
§  3.  Siedzibą redakcji czasopisma jest siedziba Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  4.  Redakcja czasopisma do kontaktów z potencjalnymi autorami i czytelnikami używa adresu poczty elektronicznej: radca.prawny@kirp.pl

II. 

ORGANIZACJA

§  5. 
1.  Posiedzenia redakcji czasopisma zwołuje redaktor naczelny w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
2.  Posiedzenia redakcji czasopisma mogą odbywać się zarówno w siedzibie redakcji, jak i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja).
3.  Celem posiedzeń redakcji czasopisma jest analiza polityki wydawniczej czasopisma i ustalanie planów wydawniczych dotyczących kolejnych numerów czasopisma.
4.  W posiedzeniach redakcji czasopisma może uczestniczyć redaktor prowadzący lub inne zaproszone osoby.
5.  Posiedzenia redakcji czasopisma nie są protokołowane.
§  6.  Redakcja czasopisma w trakcie prac redakcyjnych kontaktuje się za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie.
§  7.  Akceptacja poszczególnych wydań czasopisma do druku następuje po uzgodnieniach zapadłych pomiędzy członkami redakcji czasopisma.
§  8.  Opracowane przez redakcję czasopisma wydanie czasopisma zostaje przekazane do druku do końca ostatniego tygodnia każdego nieparzystego miesiąca roku. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec zmianie.
§  9. 
1.  Bieżącą działalność redakcyjną w zakresie kontaktu z autorami i czytelnikami prowadzą: pocztą elektroniczną na adres radca.prawny@kirp.pl - redaktor naczelny i sekretarz redakcji.
2.  W sprawach nieuregulowanych uchwałą nr 42/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Regulaminem funkcjonowania Redakcji dwumiesięcznika "Radca Prawny" decyzje podejmuje redaktor naczelny.

III. 

USTALENIA TECHNICZNE

§  10.  Za skład komputerowy i układ graficzny czasopisma odpowiedzialny jest redaktor naczelny.
§  11.  Za poprawność językową materiałów publikowanych w czasopiśmie odpowiedzialny jest korektor.
§  12. 
1.  Redakcja czasopisma nie zwraca materiałów niezamówionych.
2.  Redakcja czasopisma ma prawo do skracania, poprawiania oraz uzupełniania otrzymanych tekstów, a także dodawania i zmiany tytułów.