Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 571/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie Regulaminu działania Zespołu Odwołań KRDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Zespołu Odwołań Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU ODWOŁAŃ KRDP

§  1.  Zespół Odwołań KRDP (dalej: ZO KRDP lub Zespół) działa w oparciu o Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz niniejszy Regulamin.
§  2. 
1.  Zespół wykonuje zadania wynikające z Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwanego dalej Regulaminem KRDP, a także z innych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
2.  Do zadań ZO KRDP należy w szczególności:
1) bieżące rozpatrywanie wpływających do Krajowej Rady Doradców Podatkowych odwołań wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w sprawach z zakresu wpisu na listę doradców podatkowych, skreślenia z listy doradców podatkowych, wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych, skreślenia z rejestru podmiotów uprawnionych oraz przekształcenia wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych.
2) reprezentowanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach, toczących się z uwagi na wniesienie skargi na:
a) decyzje administracyjne,
b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,
c) bezczynność organu.
§  3. 
1.  Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Zespołu. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.  Przewodniczący Zespołu reprezentuje Zespół przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby.
3.  W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
4.  Członka Zespołu obowiązuje czynny udział w pracach Zespołu.
5.  Członek Zespołu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Zespołu podpisem na liście obecności.
6.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu, Członek Zespołu jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Zespołu przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  4. 
1.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Zespołu wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Zespołu, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.  Zespół do podejmowania decyzji może powoływać ze swojego grona tzw. zespoły robocze, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób.
§  5. 
1.  W przypadku zwołania posiedzenia, członkowie Zespołu otrzymują zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym, przez Przewodniczącego Zespołu, terminem.
2.  Posiedzenie Zespołu jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Zespołu.
3.  Posiedzenie Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności upoważniony prze niego wiceprzewodniczący Zespołu.
4.  Przewodniczący Zespołu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zespołu również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, posiedzenie Zespołu powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenia - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
6.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Zespołu postanowień ust. 4 lub 5 powyżej, posiedzenie Zespołu zwołać może każdy z członków Zespołu.
§  6. 
1.  Dokumentacja prac Zespołu przechowywana jest w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.