Akty korporacyjne

Rewid.2019.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 513/6A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 9 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 2 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się Regulamin działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Tracą moc uchwały:
- Nr 104/04/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
- Nr 488/12/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Dział  I

Organizacja wewnętrzna Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.  Regulamin działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwany dalej "Regulaminem", określa:
1) organizację wewnętrzną Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym:
a) zadania członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
b) komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
2) zasady i tryb działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym:
a) tryb działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
b) tryb opracowywania projektów dokumentów,
c) współpracę z organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Komisją Egzaminacyjną.
§  2. 
1.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.);
2) statucie - rozumie się przez to statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiący załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm);
3) zasadach ustalania składek członkowskich - rozumie się przez to zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, stanowiące załącznik do uchwały Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów (z późn. zm.);
4) podstawowych zasadach gospodarki finansowej - rozumie się przez to podstawowe zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiące załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.);
5) Izbie - rozumie się przez to Polską Izbę Biegłych Rewidentów;
6) Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
7) Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
8) prezesie - rozumie się przez to prezesa Rady;
9) sekretarzu - rozumie się przez to sekretarza Rady;
10) skarbniku - rozumie się przez to skarbnika Rady;
11) członkach Rady - rozumie się przez to prezesa oraz pozostałych członków Rady;
12) Komisji - rozumie się przez to komisję Rady, powołaną na postawie § 12 ust. 1 statutu;
13) Biurze - rozumie się przez to jednostkę zapewniającą obsługę organizacyjno-kancelaryjną organów Izby oraz Komisji Egzaminacyjnej.
2.  W okresach między Zjazdami Rada kieruje działalnością Izby, a jej członkowie odpowiadają przed Zjazdem, który udziela im absolutorium.
§  3.  Rada działa w zakresie udzielonych jej przepisami ustawy i uchwał Zjazdu kompetencji.
§  4. 
1.  Ukonstytuowanie się wybranej przez Zjazd Rady następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyborów, na posiedzeniu zwołanym przez prezesa nowo wybranej Rady.
2.  Kolejne posiedzenie Rady zwołuje prezes najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej ukonstytuowania się, proponując porządek obrad posiedzenia.
§  5. 
1.  Na pierwszym posiedzeniu Rady, Rada ze swego grona wybiera dwóch zastępców prezesa, skarbnika i sekretarza.
2.  Wybory przeprowadzane są przez dwuosobową komisję skrutacyjną, powołaną spośród członków Rady.
3.  Wybór osób, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w § 11 ust. 2 statutu.
§  6. 
1.  Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego, w trybie określonym w § 13 ust. 1 i 1a statutu.
2.  Rada może wydawać także komunikaty, stanowiska i obwieszczenia.
3.  Członek Rady bierze udział w głosowaniu osobiście i może oddać jeden głos w każdym głosowaniu.

Rozdział  II

Zadania członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

§  7. 
1.  Prezes wykonuje zadania określone w art. 31 ust. 4 ustawy i § 14 ust. 1 - 3 statutu oraz inne wynikające z pełnomocnictw udzielonych przez Radę.
2.  W ramach kierowania pracami Rady prezes zobowiązany jest do:
1) zwoływania posiedzeń zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń;
2) przygotowywania i proponowania porządku obrad posiedzeń;
3) przyjmowania dokumentów, które mają być przedmiotem posiedzenia;
4) przekazywania dokumentów pod obrady Rady.
3.  W ramach kierowania pracami Rady prezes, w granicach określonych przepisami ustawy i statutu, może w szczególności:
1) z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne;
2) w uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Rady, zarządzić głosowanie przez Internet, według zasad określonych w § 18 ust. 1 - 4;
3) z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Rady zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie;
4) powierzyć członkowi Rady zadania związane z reprezentowaniem Rady wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych;
5) powierzyć członkowi Rady realizację innych zadań, niż określone w pkt 4, związanych z funkcjonowaniem Izby.
§  8. 
1.  Zastępcy prezesa są odpowiedzialni za nadzorowanie oraz monitorowanie zadań w zakresie poniższych obszarów działania Rady:
1) polityki informacyjnej Izby;
2) realizacji programu działania Izby;
3) współpracy międzynarodowej realizowanej przez Izbę;
4) kontaktów Izby z organizacjami zawodowymi i instytucjami współpracującymi z Izbą;
5) wdrożenia postanowień przepisów dotyczących Izby ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustawy.
2.  Zastępcy prezesa realizuj ą również inne zadania, w granicach określonych przepisami statutu, powierzone im przez Radę lub prezesa.
3.  Zastępcy prezesa wykonują zadania ustalone przez prezesa i wynikające z decyzji Rady oraz udzielonych przez Radę pełnomocnictw, z zastrzeżeniem ust. 1.
4.  W przypadku rezygnacji, albo zaistnienia zdarzeń losowych lub innych określonych w przepisach prawa uniemożliwiających prezesowi pełnienie funkcji stosuje się odpowiednio § 14 ust. 4 statutu.
§  9.  Sekretarz nadzoruje wykonanie uchwał i postanowień Rady, a ponadto:
1) czuwa nad dochowaniem kworum umożliwiającego podejmowanie decyzji przez Radę;
2) oblicza wyniki j awnych głosowań;
3) sprawuje nadzór nad redagowaniem protokołów posiedzeń Rady;
4) koordynuje sporządzanie sprawozdań z działalności Rady;
5) nadzoruje przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
6) realizuje inne zadania, w granicach określonych przepisami statutu, powierzone mu przez Radę lub prezesa.
§  10.  Skarbnik nadzoruje gospodarkę finansową Izby, a w szczególności:
1) przewodniczy Komisji ds. finansowych;
2) przygotowuje projekty planów finansowych Izby i ich ewentualne korekty, z uwzględnieniem § 2 podstawowych zasad gospodarki finansowej;
3) przygotowuje projekty dokumentów dotyczących finansów Izby;
4) referuje sprawozdania z wykonania planów finansowych Izby oraz wnioski wynikające z ich analizy na posiedzeniach Rady;
5) monitoruje egzekwowanie należności Izby;
6) opiniuje wnioski dotyczące umorzenia należności Izby;
7) przewodniczy Komisji Przetargowej;
8) realizuje inne zadania, w granicach określonych przepisami statutu, powierzone mu przez Radę lub prezesa.
§  11.  W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika Rada wyznacza spośród swoich członków zastępcę na czas trwania przeszkody w trybie określonym w § 5 ust. 2-3.

Rozdział  III

Komisje Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

§  12. 
1.  Członkowie Rady realizują swoje zadania poprzez aktywną pracę w Radzie oraz w Komisjach.
2.  W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb Rada powołuje i rozwiązuje Komisje, a w szczególności:
1) Komisję ds. organizacyjnych;
2) Komisję ds. finansowych;
3) Komisję ds. ewidencji;
4) Komisję ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów;
5) Komisję ds. etyki;
6) Komisję do opiniowania aktów prawnych;
7) Komisję ds. szkoleń.
§  13. 
1.  W uchwale o powołaniu Komisji, Rada określa jej skład osobowy, w tym osobę przewodniczącego, którym jest członek Rady, zakres i tryb działania komisji Rady.
2.  W razie potrzeby, Rada może przewidzieć w uchwale o powołaniu Komisji, powołanie jej członka na funkcję zastępcy przewodniczącego.
3.  Przewodniczący Komisji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Komisji, współpracują i prowadzą korespondencję wyłącznie z organami Izby, Komisją Egzaminacyjną, Biurem oraz członkami komisji Rady.
§  14. 
1.  Komisje, wykonując swoje zadania, pracują na posiedzeniach, w których uczestniczą:
1) jako protokolant - pracownik Biura obsługujący daną Komisję;
2) osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji z jego inicjatywy lub na wniosek członka tej Komisji.
2.  Protokół posiedzenia Komisji podpisywany jest przez jej przewodniczącego i protokolanta, po jego przyjęciu i zaakceptowaniu przez Komisję na jej kolejnym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Posiedzenia Komisji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 nie są protokołowane.
4.  Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji, zgodnie z przyjętym przez komisję harmonogramem posiedzeń.
5.  O terminie, miejscu i porządku obrad, Biuro zawiadamia członków Komisji drogą elektroniczną, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając wraz z porządkiem obrad dokumenty będące przedmiotem obrad Komisji.
6.  W razie potrzeby przewodniczący Komisji może wyznaczyć dodatkowe posiedzenie Komisji.
7.  Komisje prezentują swoje stanowiska w formie wniosków i opinii, przyjmowanych w drodze głosowania jej członków, przy zastosowaniu systemu większości zwykłej 1 , w obecności ponad połowy członków.
8.  W przypadku równej liczby głosów oddanych przez członków Komisji, decyduje głos jej przewodniczącego.
9.  Między posiedzeniami Komisji głosowanie może być, na zarządzenie jej przewodniczącego, przeprowadzone przez Internet, według zasad określonych w § 18 ust. 1 - 4.

Dział  II

Zasady działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Rozdział  I

Tryb działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

§  15. 
1.  Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z harmonogramem posiedzeń przyjętym przez nią w formie uchwały.
2.  Harmonogram posiedzeń Rada ustala na dany rok kalendarzowy najpóźniej w czwartym kwartale roku poprzedniego i publikuje na stronie internetowej Izby.
3.  Posiedzenia Rady zwołuje prezes, proponując ich porządek obrad.
4.  Porządek obrad każdego posiedzenia obejmuje informację o podjętych, pomiędzy posiedzeniami, przez prezesa lub upoważnione przez niego osoby działaniach, odrębnie w zakresie:
1) wypełniania obowiązków kierownika jednostki oraz reprezentowania Rady wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych;
2) podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością Izby;
3) wykonywania innych czynności określonych w statucie.
5.  O terminie, miejscu i porządku obrad Biuro zawiadamia członków Rady, przewodniczących organów Izby, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, osoby wymienione w § 13 ust. 5 statutu drogą elektroniczną, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  16. 
1.  Posiedzeniom Rady przewodniczy prezes.
2.  Przewodniczący posiedzenia Rady zapewnia jego sprawny przebieg, a w szczególności:
1) czuwa nad kolejnością rozpatrywania poszczególnych punktów porządku posiedzenia;
2) udziela głosu osobom prezentującym projekty dokumentów podlegających przyjęciu przez Radę;
3) kieruje dyskusją;
4) poddaje pod głosowanie projekty dokumentów.
3.  Przewodniczący posiedzenia może zarządzać przerwy w trakcie trwania obrad.
4.  W przypadku zarządzenia przez prezesa tajnego głosowania, Rada dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej liczącej przynajmniej dwóch członków Rady.
5.  Członkowie komisji skrutacyjnej, o której mowa w ust. 4, nie mogą kandydować w głosowaniach osobowych.
6.  W sytuacji, kiedy w trakcie posiedzenia liczba członków Rady zmniejszy się poniżej wymaganego kworum, przewodniczący posiedzenia zarządza przeniesienie na następne posiedzenie tych nierozpatrzonych punktów porządku obrad, w których przewidziane jest podjęcie decyzji, w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2. W pozostałym zakresie członkowie Rady mogą obradować dalej, do wyczerpania przyjętego porządku obrad.
§  17. 
1.  Członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady w szczególności poprzez uczestnictwo w posiedzeniach, realizację powierzonych zadań, pracę w Komisjach oraz zgłaszanie uwag i wniosków do materiałów będących przedmiotem posiedzeń Rady.
2.  Uwagi i wnioski powinny być zgłaszane w trybie ustalonym przez Radę, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Rady w zakresie dokumentów przekazanych członkom Rady w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 3.
3.  Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy.
4.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady należy bezzwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, przekazać powyższą informację do Biura, które powiadamia prezesa i sekretarza.
5.  Na zaproszenie Rady w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby niebędące jej członkami, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w § 13 ust. 3 i ust. 5 statutu
§  18. 
1.  W przypadku głosowania przez Internet Biuro przesyła projekt dokumentu drogą elektroniczną na adresy e-mailowe wskazane przez członków Rady, za potwierdzeniem odbioru, informując o terminie na zajęcie stanowiska.
2.  Wyznaczony przez prezesa termin na zajęcie stanowiska nie może być krótszy niż 2 dni.
3.  W głosowaniu przez Internet uchwały i postanowienia podejmowane są w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 1a statutu.
4.  Biorący udział w głosowaniu członek Rady oddaje swój głos w formie elektronicznej, w terminie, wysyłając go na adres e-mailowy wskazany przez prezesa, za potwierdzeniem odbioru.
5.  Na najbliższym posiedzeniu Rady prezes przedstawia członkom Rady wykaz spraw rozstrzygniętych przez Radę w trybie głosowania przez Internet łącznie z wynikami głosowania.
§  19. 
1.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: stwierdzenie prawomocności obrad, porządek obrad, podjęte uchwały, postanowienia, stanowiska, komunikaty, wyniki głosowań oraz podstawowe informacje o przebiegu posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień.
2.  Załącznikami do protokołu są:
1) podjęte uchwały, postanowienia, komunikaty wraz z uzasadnieniami, stanowiska i obwieszczenia;
2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowań tajnych;
3) listy obecności;
4) oświadczenia złożone do protokołu na ręce prezesa.
3.  Projekt protokołu opracowywany jest w Biurze, pod nadzorem sekretarza, który przedstawia go do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady w drodze głosowania członków Rady. W protokole umieszcza się wzmiankę o jego zatwierdzeniu.
4.  Tekst projektu protokołu udostępnia się członkom Rady oraz osobom uczestniczącym w posiedzeniu Rady niebędącym członkami Rady w formie elektronicznej na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem.
5.  Członek Rady, a także inna osoba, o której mowa w ust. 4, może zgłosić uwagi do protokołu na 2 dni robocze przed najbliższym posiedzeniem. O przyjęciu lub odrzuceniu tych uwag wstępnie rozstrzyga sekretarz, a o ostatecznym przyjęciu protokołu decyduje Rada. Wyłącznie w szczególnych przypadkach uwagi do projektu protokołu mogą być zgłaszane w trakcie posiedzenia Rady.
6.  Zatwierdzone przez Radę i podpisane przez prezesa i sekretarza protokoły posiedzeń, bez załączników, udostępniane są biegłym rewidentom na stronie internetowej Izby po zalogowaniu się na indywidualne konto biegłego rewidenta, przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
7.  Posiedzenia Rady są utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Radę, sekretarz zleca wskazanemu imiennie pracownikowi Działu Administracyjnego Biura Izby usunięcie z elektronicznego nośnika zawierającego zapis obrad danych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Radę.

Rozdział  II

Tryb opracowywania projektów dokumentów Współpraca z organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Komisją Egzaminacyjną

§  20. 
1.  Propozycje do porządku obrad wraz z projektami dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Rady, przedkłada się prezesowi najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Projekty uchwał w sprawach, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. i) ustawy, przedkłada się prezesowi najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Rady.
3.  Na 7 dni przed posiedzeniem Rady prezes, drogą elektroniczną, przesyła do członków Rady oraz przewodniczących organów Izby, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i osób wymienionych w § 13 ust. 5 statutu:
1) proponowany porządek obrad;
2) projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Rady;
3) inne dokumenty, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. i) i n) ustawy.
4.  Projekty uchwał, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. i) ustawy, przekazywane są członkom Rady najpóźniej w dniu posiedzenia.
§  21.  Przewodniczący organów Izby, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej mogą przedstawiać wnioski w sprawach związanych z ich kompetencjami na posiedzeniach Rady, po uprzednim zgłoszeniu ich prezesowi, w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 1.
§  22.  Rada w sprawach, które uzna za istotne dla ogółu biegłych rewidentów lub firm audytorskich, może zasięgnąć opinii członków Izby.

Dział  III

Sprawy finansowe

§  23. 
1.  Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw oraz składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących bieżącej działalności organów Izby powyżej kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga uzyskania wcześniejszej akceptacji Krajowej Rady.
2.  Przepis ust. 1 ma zastosowanie również, gdy wartość świadczeń wynikająca z czynności prawnej przekroczy w ciągu 12 miesięcy kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
1 Podczas głosowania więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się "za" wnioskiem niż "przeciw" wnioskowi. Głosy wstrzymujące nie są liczone do wyniku. Minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia większości zwykłej jest 1 (jeden) głos. 10. Dopuszczalne jest organizowanie posiedzeń przy użyciu każdego sposobu komunikacji umożliwiającego identyfikację i autoryzację jego uczestników oraz poufność obrad.