Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 816/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.) stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2019 r. w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP

§  1.  Regulamin określa zasady oraz tryb działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP (zwanej dalej Komisją).

Zadania Komisji

§  2. 
1.  Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym oraz stanowiska KRDP w tym zakresie,
2) wskazywanie wadliwych przepisów prawa podatkowego oraz przygotowywanie propozycji legislacyjnych mających na celu ich zmianę,
3) identyfikacja niewłaściwych praktyk administracyjnych w obszarze wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji,
4) udział w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, oraz w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych,
5) przygotowywanie propozycji zmian przepisów o doradztwie podatkowym,
6) rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w pkt 1) - 5),
7) wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony,
8) stworzenie mechanizmów mających na celu włączenie doradców podatkowych w proces opiniowania propozycji legislacyjnych m.in. poprzez stronę www KIDP, forum wymiany opinii dot. bieżących zmian w prawie podatkowym, czy możliwość prezentowania stanowiska co do kierunków proponowanych przez organy państwa zmian w prawie podatkowym,
9) weryfikacja uchwał Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem KIDP oraz innymi uchwałami Zjazdu,
10) opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących stosunków z organizacjami doradców podatkowych innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami lub związkami doradców podatkowych,
11) uczestniczenie w pracach i spotkaniach z organizacjami doradców podatkowych innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami lub związkami doradców podatkowych.

Zasady organizacji pracy Komisji

§  3. 
1.  Komisja spośród swoich członków powołuje Wiceprzewodniczącego.
2.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji posiedzeń,
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych, lub
3) dyskusji i głosowania przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia w panelu mDoradca."
4.  Z zastrzeżeniem ust. 5 niżej, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego."
5.  W sprawach finansowych Komisja podejmuje decyzje przy obecności więcej niż połowy składu Komisji.
6.  Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 Regulaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, uczestniczą w posiedzeniu bez prawa głosu.
§  4. 
1.  Komisja może powołać ze swojego grona zespoły problemowe (zwane dalej zespołami).
2.  Zespoły określają swój plan działania.
3.  Zespoły mogą powołać ze swojego grona Kierownika odpowiedzialnego za koordynowanie prac zespołu.
§  5. 
1.  Przewodniczący Komisji wyznacza termin i miejsce posiedzenia Komisji i zawiadamia o nim członków Komisji.
2.  Do zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Przewodniczący obowiązany jest dołączyć projekt porządku obrad oraz materiały i dokumenty, które będą przedmiotem obrad.
3.  Na zasadach określonych w pkt 1 i 2 Kierownik zespołu lub Przewodniczący Komisji może wyznaczyć posiedzenie zespołu, przy czym Przewodniczący Komisji powinien być również informowany o wyznaczonych posiedzeniach zespołu.
4.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek Komisji jest obowiązany przed terminem posiedzenia zawiadomić Przewodniczącego Komisji o swojej nieobecności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opiniowanie aktów prawnych

§  6. 
1.  Komisja przygotowuje opinie do aktów prawnych kierowanych do Rady oraz stanowisko Rady w tym zakresie.
2.  Przez akt prawny należy w szczególności rozumieć:
1) projekty zmian ustaw i rozporządzeń prawa podatkowego,
2) projekty aktów normatywnych Rady w zakresie zleconym przez Radę,
3) projekty dokumentów związanych z decyzjami Ministra Finansów wydane na podstawie art. 62 ust. 2 oraz 63 ust. 3 Ustawy o doradztwie podatkowym,
4) projekty zmian do Regulaminu działania Rady,
5) projekty zmian ustawy o doradztwie podatkowym,
6) projekty stanowisk Rady w sprawach objętych działaniem Komisji.
§  7. 
1.  Opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego odbywa się poprzez konsultację z członkami Krajowej Izby Doradców Podatkowych, reprezentantami środowiska akademickiego, ekspertami współpracującymi z Komisją Prawną oraz osobami zaproszonymi do konsultacji przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Opinie osób uczestniczących w procesie konsultacyjnym aktów prawnych z zakresu praw podatkowego powinny być przedstawiane w formie zapisu legislacyjnego wraz z uzasadnieniem, w terminie wskazanym przez Komisję lub zespół.
3.  Powyższe zasady dotyczą także projektów zmian do ustawy o doradztwie podatkowym.
§  8. 
1.  Przygotowanie opinii do aktów prawnym oraz stanowiska Rady Przewodniczący Komisji może powierzyć zespołowi, zgodnie z zakresem kompetencji zespołu.
2.  Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołu nad aktem prawnym oraz przedstawienie Komisji propozycji opinii i stanowiska Rady.
3.  Akt prawny niedotyczący zakresu kompetencji żadnego zespołu kierowany jest do rozpatrzenia przez wszystkich Członków Komisji.
4.  W przypadkach określonych w pkt. 3 Przewodniczący Komisji może wskazać członka Komisji, który będzie odpowiedzialny za koordynację prace nad aktem prawnym i przygotowanie propozycji stanowiska Komisji.
§  9. 
1.  Dla sporządzenia opinii do aktu prawnego i stanowiska Rady Przewodniczący Komisji może wyznaczyć odrębne terminy dla zespołu oraz dla Komisji.
2.  Zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie opinii i stanowiska Rady w wyznaczonym terminie.
§  10. 
1.  Opinia i stanowisko Rady dotyczące aktu prawnego powstaje na podstawie zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem, że ich ostateczny kształt wypracowany zostaje w ramach prac zespołu lub na posiedzeniu Komisji.
2.  Przewodniczący zatwierdzają projekt opinii oraz stanowiska Rady i przekazuje je Przewodniczącemu KRDP.
3.  W przypadku gdy w sprawie opinii dotyczącej aktu prawnego Rada podejmuje uchwałę, projekt opinii i stanowiska Rady przekazywanych jest Radzie.

Udział w pracach legislacyjnych

§  11. 
1.  Opinie i stanowisko Rady do aktu prawnego przedstawiane są przez członków Komisji Prawnej lub członków Rady na poszczególnych etapach prac legislacyjnych nad danym aktem prawnym.
2.  Osobę upoważnioną do reprezentowania Rady w sprawach, o których mowa w pkt. 1 wyznacza Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć do reprezentowania Rady osobę niebędącą członkiem Komisji lub Rady, w szczególności pracownika Biura KIDP oddelegowanego do współpracy z Komisją.
3.  Osoba wyznaczona do reprezentowania Rady w odniesieniu do aktów prawnych nieopiniowanego wcześniej przez Komisję, obowiązana jest do przestawienia Przewodniczącemu Komisji opinii i stanowiska, jakie zamierza zaprezentować.
§  12.  Członkowie Komisji mogą brać udział w pracach nad aktami prawnymi z zakresu prawa podatkowego innych partnerów społecznych. W takim przypadku Przewodniczący Komisji wyznacza Członka Komisji do koordynowania oraz prowadzenia prac w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

§  13.  W przypadku zadań innych niż wymienione w § 6-12 Przewodniczący wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Postanowienia § 10 i n. stosuje się odpowiednio.
§  14. 
1.  Komisja może podejmować uchwały lub stanowiska w drodze obiegowej. O obiegowym trybie głosowania decyduje Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący.
2.  Głosowanie obiegowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia w panelu mDoradca."