Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 810/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych do powołania Komisji Ofert działających w zakresie wyboru ofert dotyczących wydatków Regionalnych Oddziałów.
§  2. 
1.  Przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio do Komisji Ofert działających przy Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  Komisje Ofert działające przy Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są w terminie dwóch tygodni od dokonania wyboru oferty przez Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych do przekazania do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych informacji o wybranej ofercie wraz z kopią dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt 9 Regulaminu.
§  3.  Traci moc uchwała nr 785/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI OFERT KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

§  1.  Komisja Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych [zwana dalej Komisją] działa w oparciu o niniejszy regulamin.
§  2. 
1.  Celem działania Komisji jest wybór najkorzystniejszej oferty spośród przedstawionych ofert na dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  Komisja, na wniosek uprawnionego Wnioskodawcy, którym są m. in. organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub Prezydium KRDP, dokonuje, na podstawie ustalonych kryteriów, wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez dostawców towarów lub usług w zakresie:
1) jednorazowych wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w kwocie przekraczającej 80 000 PLN brutto;
2) łącznej kwoty wydatków na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku obrotowego wynoszącej powyżej 160 000 PLN brutto;
3) wydatków dokonywanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych wraz z regionalnym oddziałem Izby realizowanych w trybie § 44 ust. 2 statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w przypadku gdy, jednorazowe wydatki ponoszone w ramach przedsięwzięcia przekraczają 160.000 PLN brutto lub łączna kwota wydatków na rzecz jednego dostawcy ponoszona w ciągu roku obrotowego w ramach przedsięwzięcia przekracza 320.000 PLN brutto.
4) każdego innego wniosku skierowanego do Komisji przez uprawnionego Wnioskodawcę - Komisja działa w zakresie określonym przez Wnioskodawcę.
§  3. 
1.  Do zadań Komisji w ramach wyboru najkorzystniejszej oferty spośród przedstawionych ofert na dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych należy w szczególności:
1) przygotowanie zapytania ofertowego;
2) zebranie złożonych ofert;
3) sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
4) weryfikacja ofert według kryteriów wyboru określonych w niniejszym regulaminie;
5) prowadzenie negocjacji ze składającymi oferty;
6) uzyskiwanie wyjaśnień od składających oferty;
7) wybór najkorzystniejszej oferty;
8) rekomendowanie Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wybranej oferty;
9) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji oraz ofert będących przedmiotem prac Komisji;
10) poinformowanie Wnioskodawcy o istotnych informacjach, mogących mieć wpływ na wniosek, celem ich zweryfikowania przez Wnioskodawcę.
2.  W uzasadnionych przypadkach Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu postępowania wobec jednego dostawcy.
3.  Za uzasadniony przypadek o którym mowa w ust. 2 uważa się sytuację w której dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności naukowej, twórczej lub artystycznej;
4.  Do zadań Komisji w ramach wyboru najkorzystniejszej oferty spośród przedstawionych ofert na dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzonego wobec jednego dostawcy należy w szczególności:
1) przygotowanie zaproszenia do złożenia oferty do określonego dostawcy wraz z podaniem warunków postępowania;
2) odebranie oferty;
3) sprawdzenie oferty pod względem formalnym;
4) weryfikacja oferty według kryteriów wyboru określonych w niniejszym regulaminie;
5) prowadzenie negocjacji ze składającym ofertę;
6) uzyskiwanie wyjaśnień od składającego ofertę;
7) akceptacja bądź odrzucenie oferty;
8) rekomendowanie Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wybranej oferty;
9) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji oraz oferty będącej przedmiotem prac Komisji;
10) poinformowanie Wnioskodawcy o istotnych informacjach, mogących mieć wpływ na wniosek, celem ich zweryfikowania przez Wnioskodawcę.
§  4. 
1.  W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru ofert, Komisja za zgodą uprawnionego Wnioskodawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, może wnioskować o powołanie konsultantów (specjalistów).
2.  Wniosek w sprawie powołania specjalistów musi zawierać uzasadnienie.
§  5. 
1.  Komisja powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Regulacje § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego obowiązki te pełni Wiceprzewodniczący.
§  6. 
1.  Podstawą wszczęcia przez Komisję czynności, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, jest pisemne zgłoszenie przez uprawionego Wnioskodawcę, o konieczności wyboru oferty. Zgłoszenie jest przekazywane każdemu z członków Komisji w terminie do 7 dni od jego otrzymania przez Biuro KIDP.
2.  Realizacja czynności, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
3.  Komisja zobowiązana jest do rozpoczęcia czynności, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, w ciągu 14 dni od dnia od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4.  Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji zobowiązany jest do poinformowania członków Komisji, w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o:
1) dokonanym przez niego wyborze trybu prac Komisji, zgodnie z treścią ust. 2 powyżej;
2) zakresie czynności realizowanych w ramach poszczególnych trybów wskazanych w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.
§  7. 
1.  W przypadku zwołania posiedzenia, członkowie Komisji otrzymują zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym, przez Przewodniczącego Komisji, terminem.
2.  Posiedzenie Komisji jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
3.  Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący Komisji.
4.  Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenia - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
6.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Komisji postanowień ust. 4 lub 5 powyżej, posiedzenie Komisji zwołać może każdy z członków Komisji.
7.  Pracownik Biura KIDP, przydzielony do obsługi Komisji, sporządza, w terminie 14 dni od daty posiedzenia, projekt protokołu z posiedzenia Komisji. Ostateczna treść protokołu jest podpisywana przez wszystkich członków Komisji.
§  8. 
1.  W przypadku realizacji czynności Komisji w trybie prac Komisji, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszego regulaminu, Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do określenia harmonogramu czynności, które będą realizowane.
2.  Ustalenia i decyzje podejmowane przez Komisję w trybie prac Komisji, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszego regulaminu, są ważne, jeśli mailowo wypowie się w danym przedmiocie co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
3.  Z ustaleń i decyzji podejmowanych przez Komisję w trybie prac Komisji, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszego regulaminu, pracownik Biura KIDP, przydzielony do obsługi Komisji, sporządza w terminie 14 dni od daty potwierdzenia ich ostatecznej treści -raport.
§  9. 
1.  Członek Komisji jest wyłączony z jej prac z mocy niniejszego Regulaminu, jeśli pomiędzy nim, a składającym ofertę, jego zastępcą prawnym, członkiem organów zarządzających lub członkiem organów nadzorczych występuje, chociaż jedna, z poniższych relacji:
1) związek małżeński;
2) pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej;
3) pokrewieństwo lub powinowactwo w linii bocznej do drugiego stopnia;
4) przysposobienie, opieka lub kuratela;
5) stosunek pracy aktualny lub w okresie 2 lat poprzedzających wybór oferty;
6) inny stosunek prawny lub faktyczny, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności członka Komisji.
2.  Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami (ofertą), członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, wyłączających ich z prac Komisji.
3.  Członkowie Komisji, a także pracownicy Biura KIDP i inne osoby, które działając z umocowania Izby powzięły informację o postępowaniach ofertowych określonych niniejszym regulaminem są zobowiązane do zachowania poufności i nie udostępniania informacji o charakterze poufnym związanych z tymi postępowaniami ofertowymi.
§  10. 
1.  Po zatwierdzeniu przez Komisję warunków, jakie ma spełnić oferta, Biuro KIDP ogłasza, w sposób wskazany przez Komisję, informację o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia składania ofert w konkretnej sprawie wraz z podaniem warunków postępowania lub też w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 2 kieruje zaproszenie do złożenia oferty do określonego dostawcy wraz z podaniem warunków postępowania.
2.  Wnioskodawca, we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu, może określić:
1)  cel wniosku;
2)  warunki, jakie powinna spełniać oferta;
3)  założenia, którymi powinna kierować się Komisja w danym postępowaniu ofertowym.
3.  Jeżeli, we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu, nie znajdą się kryteria, o których mowa w ust. 2, Komisja może zwrócić wniosek Wnioskodawcy celem uzupełnienia.
4.  Termin zakończenia zbierania ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od daty wskazanej, jako termin rozpoczęcia składania ofert.
5.  Brak ofert lub otrzymanie tylko jednej oferty (z wyłączeniem przypadku o którym mowa w § 3 ust. 2) może powodować konieczność przedłużenia okresu składania ofert, o co najmniej 14 dni.
§  11. 
1.  Po zakończeniu zbierania ofert lub też po otrzymaniu oferty w ramach postępowania o którym mowa w § 3 ust. 2 Komisja dokonuje ich weryfikacji.
2.  Oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostają odrzucone lub za zgodą Komisji oferenci mogą zostać wezwani do uzupełnienia oferty.
3.  Komisja odrzuca również ofertę złożoną przez dostawcę w trybie o którym mowa w § 3 ust. 2 jeżeli nie spełnia ona warunków postępowania wskazanych w zaproszeniu do złożenia oferty.
4.  Pozostałe oferty Komisja ocenia stosując kryteria wyboru określone w § 12 niniejszego regulaminu.
5.  Jeśli Komisja Ofert, w trakcie postępowania, zgodnie dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie osiągnąć celu, założonego przez Wnioskodawcę, Komisja może zakończyć procedurę i rozpocząć ją na nowo wysyłając informacje z uzasadnieniem do Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  12. 
1.  Kryteria wyboru ofert Komisja ustala indywidualnie w stosunku do danego postępowania, uwzględniając specyfikę każdego wniosku o wszczęcie postępowania ofertowego.
2.  Nie rekomenduje się oferty, która zobowiązuje Izbę do angażowania się w działania komercyjne.
3.  Nie rekomenduje się oferty, która zobowiązuje Izbę do promocji innych podmiotów lub ich produktów i usług przez nie świadczonych.
4.  Odrzuca się ofertę, która nie określa jednoznacznie wartości wynagrodzenia za daną dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyjęte przez Komisję kryteria wyboru nie przewidują jednoznaczności wynagrodzenia i innych obciążeń ponoszonych na rzecz składającego ofertę.
§  13. 
1.  Decyzje w sprawie wyboru ofert, Komisja podejmuje w drodze uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równiej ilości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
2.  Komisja może podejmować decyzję także w formie głosowania elektronicznego, jako odpowiedzi na wiadomość elektroniczną Przewodniczącego Komisji, informującą o rozpoczęciu głosowania w przedmiocie wyboru oferty. Odpowiedz członka Komisji zawierać będzie jedną z wybranych opcji: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się".
3.  Głosowanie, o którym mowa w ust. 2, trwa nie dłużej niż 2 dni robocze, od dnia wysłania przez Przewodniczącego Komisji wiadomości elektronicznej, informującej o rozpoczęciu głosowania w przedmiocie wyboru oferty. Regulację ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przebieg głosowania nadzoruje pracownik Biura KIDP obsługujący Komisję.
4.  Komisja może podjąć decyzję także w formie głosowania obiegowego przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia w panelu mdoradca. O obiegowym trybie głosowania członków Komisji informuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
5.  Wiadomość informująca o głosowaniu obiegowym przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia w panelu mdoradca zawiera wszelkie informacje dotyczące głosowania, w tym czas jego trwania.
6.  Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący dokonuje wyboru formy głosowania elektronicznego jako odpowiedzi na wiadomość elektroniczną lub przy wykorzystaniu dedykowanego narzędnika w panelu mDoradca.
§  14. 
1.  Komisja powinna niezwłocznie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.  Komisja Ofert KRDP dokonuje oceny ofert i ustalenia oferty, która jest najkorzystniejsza ze względu na przyjęte kryteria wyboru.
3.  Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji przedstawia KRDP otrzymane oferty i wskazuje, która oferta zdaniem Komisji Ofert jest najkorzystniejsza ze względu na przyjęte kryteria wyboru. W przypadku wyboru dostawcy w trybie o którym mowa w § 3 ust. 2 Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji przedstawia KRDP uzasadnienie dla zastosowania tej procedury.
4.  W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełnia kryteriów wyboru określonych w niniejszym regulaminie, lub Komisja z innych uzasadnionych względów nie może dokonać wyboru, Komisja przedstawia Krajowej Radzie Doradców Podatkowych oferty, które znalazły się w ostatnim etapie postępowania ofertowego. Komisja, na wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, może przedstawić wszystkie złożone oferty.
5.  Po zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, upoważniony przez Przewodniczącego Komisji pracownik Biura KIDP, sporządza sprawozdanie z jej przebiegu, z wyłączeniem sytuacji, gdy analiza ofert i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w ramach jednego posiedzenia Komisji.
6.  Upoważniony przez Przewodniczącego Komisji pracownik Biura KIDP prowadzi rejestr ofert wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 pkt 9.
§  15.  Dokumentacja pracy Komisji, w tym: protokoły, raporty, uchwały i sprawozdania Komisji, przechowywane są w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.