Akty korporacyjne

Podat.2006.4.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 647/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13.04.2006 r.
w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych

§  1. Komisja działa w oparciu o niniejszy regulamin po zatwierdzeniu przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
§  2.
1. Celem działania komisji jest wybór najkorzystniejszej spośród przedstawionych ofert na dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2. Komisja dokonuje wyboru w oparciu o kryteria wyboru ofert określone w dalszej części regulaminu.
§  3.
1. Komisję zwołuje jej przewodniczący.
2. Komisja zbiera się w trybie określonym w uchwale nr 596/2006 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 15.03.2006 r. w sprawie powołania oraz działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub w celu realizacji zadań własnych.
3. Komisja powinna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia odbytego w danej sprawie.
4. Wybraną ofertę wraz z pisemnym uzasadnieniem przewodniczący lub sekretarz Komisji przedstawia na posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
5. W przypadkach, gdy komisja z przyczyn niezależnych od niej nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie wymienionym w pkt. 2, informuję o tym Krajową Radę Doradców Podatkowych na piśmie podając przyczynę.
§  4. Do zadań komisji należy w szczególności:
1. Przygotowanie ogłoszenia o zbieraniu ofert.
2. Zebranie złożonych ofert.
3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym.
4. Weryfikacja ofert według kryteriów wyboru określonych w niniejszym regulaminie.
5. Prowadzenie negocjacji ze skaładającymi oferty.
6. Uzyskiwanie wyjaśnień od składających oferty.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Rekomendowanie Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wybranej oferty.
9. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prac komisji oraz ofert będących przedmiotem prac komisji.
§  5.
1. Posiedzenie komisji jest ważne, jeśli bieże wnim udział co najmniej trzech członków komisji w tym przewodniczący lub sekretarz.
2. Posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący a w przypadku jego nieobecności sekretarz komisji.
3. Komisja podejmuje decyzje w sprawie wyboru ofert w drodze uchwały większością głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
§  6.
1. Z prac komisji podlegają wyłączeniu jej członkowie, jeśli pomiędzy członkiem Komisji a składającym ofertę, jego zastępcą prawnym, członkiem organów zarządzających lub członkiem organów nadzorczych występuje chociaż jedna z poniższych relacji:
a) związek małżeński,
b) pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej,
c) pokrewieństwo lub powinowactwo w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) przysposobienie, opieka lub kuratela,
e) stasunek pracy aktualny lub w okresie 2 lat poprzedzających wybór oferty,
f) inny stosunek prawny lub faktyczny, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności członka komisji.
2. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia wymienionych powyżej przesłanek wyłączających ich z prac komisji.
§  7.
1. Po zatwierdzeniu przez Komisję waruków, jakie ma spełnić oferta, Biuro Izby ogłasza w gazecie ogólnopolskiej oraz na stronach internetowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych i jej regionalnych oddziałów informacje o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia zbierania ofert w konkretnej sprawie wraz z podaniem warunków przetargu.
2. Termin zakończenia zbierania ofert nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie ogólnopolskiej.
3. W przypadku otrzymania ofert w ilości mniejszej niż 3, termin, o którym mowa w ust. 2 przedłuża się co najmniej o następne dwa tygodnie.
4. Brak ofert lub otrzymanie tylko jednej oferty powoduje konieczność powtórzenia procedury określonej w niniejszym paragrafie.
§  8.
1. Po zakończeniu zbierania ofert komisja dokonuje weryfikacji ofert.
2. Oferty, które nie spełniają warunków wstępnych określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w §7, zostają odrzucone.
3. Pozostałe oferty komisja ocenia stosując kryteria wyboru określone w tym regulaminie.
§  9.
1. Ustala się następujące kryteria wyboru ofert dla:
a) materiałów biurowych - cena 100 %,
b) literatura fachowa - cena 50%, zawartość merytoryczna 50%,
c) komputerów, akcesoriów komputerowych, sieci komputerowych, sprzętu IT - cena 60%, marka, niezawodność - 20 %, serwis - 20%,
d) oprogramowanie - cena 50%, marka, niezawodność - 20%, serwis - 30%,
e) usług obcych - cena 90%, marka, niezawodność - 10%
f) usług budowlanych - cena 90 %, okres gwarancji - 5%, termin wykonania - 5%.
2. Nie rekomenduje się oferty, która zobowiązuje Izbę do angażownaia się w działania komercyjne.
3. Nie rekomenduje się oferty, która zobowiązuje Izbę do promocji innych podmiotów lub ich produktów i usług przez nie świadczonych.
4. Odrzuca się ofertę, która nie określa jednoznacznie całości wynagrodzenia i innych obciążeń ponoszonych na rzecz składającego ofertę.
§  10.
1. Przewodniczący lub sekretarz Komisji rekomenduje wybraną ofertę Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na jej najbliższym posiedzeniu.
2. Biuro Izby prowadzi rejestr wybranych ofert wraz z dokumentacją, o której mowa w §4.
§  11.
1. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do Komisji Ofert działających przy regionalnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych z zastrzeżeniem, że zamiast słów Krajowa Rada Doradców Podatkowych stosuje się Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odpowiednio.
2. Komisje ofert działajace przy regionalnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są w terminie dwóch tygodni od dokonania wyboru oferty przez Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych do przekazania do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych informacji o wybranej ofercie wraz z kopią dokumentacji, o której mowa w §4.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.