Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 570/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie Regulaminu działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI OCHRONY ZAWODU, ETYKI I SPRAW WEWNĄTRZKORPORACYJNYCH KRDP

§  1.  Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP (dalej: KOZEW lub Komisja) działa w oparciu o Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz niniejszy Regulamin.
§  2. 
1.  Komisja wykonuje zadania wynikające z Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwanego dalej Regulaminem KRDP, a także z innych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
2.  Do zadań KOZEW należy w szczególności:
1) rozpatrywanie wniosków o wpis na listę doradców podatkowych,
2) rozpatrywanie wniosków o skreślenie z listy doradców podatkowych,
3) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego,
4) rozpatrywanie wniosków o skreślenie z rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego
5) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby niebędącej obywatelem polskim,
6) przygotowywanie projektów wykładni zasad etyki zawodowej na potrzeby organów Izby,
7) propagowanie zasad etyki zawodowej we współpracy z Regionalny Oddziałami Izby,
8) organizowanie wymiany doświadczeń z innymi korporacjami wolnych zawodów w zakresie praktycznych aspektów zastosowania zasad etyki zawodowej,
9) przygotowywanie uchwał Rady w zakresie wpisów i skreśleń na listę oraz przekształceń wpisów doradców podatkowych,
10) opiniowanie projektów oraz przygotowywanie uchwał Rady w zakresie uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
11) opracowywanie projektów uchwał dotyczących kryteriów, jakim powinni odpowiadać członkowie Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
12) opiniowanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
13) sprawy dotyczące prowadzenia listy doradców podatkowych,
14) kontrola spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przez doradców podatkowych oraz podmioty uprawnione w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym,
15) podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
16) kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego,
17) wspieranie pracy regionalnych oddziałów w zakresie udzielania pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego.
§  3. 
1.  Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komisji. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.  Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby.
3.  W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
4.  Członka Komisji obowiązuje czynny udział w pracach Komisji.
5.  Członek Komisji potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.
6.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek Komisji jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Komisji przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  4. 
1.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.  Komisja do podejmowania decyzji może powoływać ze swojego grona tzw. podkomisje, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje, z wyłączeniem decyzji dotyczących zadań wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 - 5, 10 - 12.
§  5. 
1.  W przypadku zwołania posiedzenia, członkowie Komisji otrzymują zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym, przez Przewodniczącego Komisji, terminem.
2.  Posiedzenie Komisji jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Komisji.
3.  Posiedzenie Komisji prowadzi przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony prze niego wiceprzewodniczący Komisji.
4.  Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenie - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
6.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Komisji postanowień ust. 4 lub 5 powyżej, posiedzenie Komisji zwołać może każdy z członków Komisji.
§  6. 
1.  Dokumentacja prac Komisji przechowywana jest w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.