Akt korporacyjny

Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 569/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie Regulaminu działania Komisji Informatyzacji KRDP

Na podstawie § 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji Informatyzacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI INFORMATYZACJI KRDP

§  1.  Komisja Informatyzacji KRDP (dalej: Komisja) działa w oparciu o Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz niniejszy Regulamin.
§  2. 
1.  Komisja wykonuje zadania wynikające z Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwanego dalej Regulaminem KRDP, a także z innych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
2.  Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji oraz cyfryzacji Izby poprzez:

- integrację, unifikację systemów informatycznych,

- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Izby, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz wymagań technicznych;

b) rozwijanie narzędzi teleinformatycznej komunikacji pomiędzy organami i członkami Izby;

c) rozwijanie produktów i narzędzi teleinformatycznych służących promocji zawodu doradcy podatkowego oraz usług doradztwa podatkowego;

d) podejmowanie innych czynności służących informatyzacji i teleinformatyzacji Izby;

e) stała weryfikacja istniejących rozwiązań oraz możliwości optymalizacyjnych w tym zakresie.

§  3. 
1.  Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komisji. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.  Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby.
3.  W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
4.  Członka Komisji obowiązuje czynny udział w pracach Komisji.
5.  Członek Komisji potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.
6.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek Komisji jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Komisji przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  4. 
1.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.  Komisja do podejmowania decyzji może powoływać ze swojego grona tzw. podkomisje, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje.
4.  W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej związanej z prowadzonym postępowaniem, Komisja może wnioskować o powołanie konsultantów (specjalistów). Wniosek w sprawie powołania specjalistów musi zawierać uzasadnienie.
§  5. 
1.  W przypadku zwołania posiedzenia, członkowie Komisji otrzymują zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym, przez Przewodniczącego Komisji, terminem.
2.  Posiedzenie Komisji jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej trzech członków Komisji w tym Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący, za wyjątkiem spraw finansowych dla których wymagana jest zwykła większość.
3.  Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony prze niego Wiceprzewodniczący Komisji.
4.  Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenia - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
6.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Komisji postanowień ust. 4 lub 5 powyżej, posiedzenie Komisji zwołać może każdy z członków Komisji z uwzględnieniem zapisów ustępu 5.
7.  Posiedzenia Komisji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
8.  Komisja może podejmować uchwały w drodze obiegowej. O obiegowym trybie głosowania decyduje Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący.
§  6. 
1.  Komisja zobowiązana jest do przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych do dnia 28 lutego corocznego sprawozdania za rok poprzedni z wyników weryfikacji istniejących rozwiązań oraz możliwości optymalizacji w tym zakresie.
2.  Dokumentacja prac Komisji przechowywana jest w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.