Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 808/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 9/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW ZMIAN W USTAWIE O DORADZTWIE PODATKOWYM KRDP

§  1.  Komisja do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP (dalej: Komisja) działa w oparciu o Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz niniejszy Regulamin.
§  2. 
1.  Komisja wykonuje zadania wynikające z programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 przyjętego przez V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a także z innych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
2.  Do zadań Komisji należy w szczególności opracowanie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym poprzez przygotowanie własnego projektu ustawy, obejmującego następujące obszary:
a) rozszerzenie uprawnień doradcy podatkowego, w szczególności w zakresie: - realizacji przez podatników obowiązków podatkowych, - spraw karnych skarbowych, - ubezpieczeń społecznych, - postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
b) doprecyzowanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz rozszerzenia katalogu kar;
c) wprowadzenie aplikacji zawodowej;
d) zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną.
§  3. 
1.  Członkowie Komisji wybierają spośród swoich członków do 2 wiceprzewodniczących Komisji. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.  Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby.
3.  W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
4.  Członka Komisji obowiązuje czynny udział w pracach Komisji.
5.  Członek Komisji potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.
6.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek Komisji jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Komisji przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  4. 
1.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
3) dyskusji i głosowania przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia w panelu mDoradca.
2.  Komisji może powoływać tzw. zespoły robocze, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób.
3.  Zespoły robocze składają na każdym posiedzeniu Komisji sprawozdania ze swoich działań podjętych od ostatniego posiedzenia Komisji.
§  5. 
1.  W przypadku zwołania posiedzenia, członkowie Komisji otrzymują zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym, przez Przewodniczącego Komisji, terminem.
2.  Posiedzenie Komisji jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Komisji.
3.  Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony prze niego wiceprzewodniczący Komisji.
4.  Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenia - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
6.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Komisji postanowień ust. 4 lub 5 powyżej, posiedzenie Komisji zwołać może każdy z członków Komisji.
7.  Komisja może podejmować uchwały lub stanowiska w drodze obiegowej. O obiegowym trybie głosowania decyduje Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący.
8.  Głosowanie obiegowe, o którym mowa w ust. 7 powyżej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia w panelu mDoradca.
§  6.  Dokumentacja prac Komisji przechowywana jest w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.